Dansk dynamitt redningen for UNITED methodist church?

AbsoluttMetodist kan i dag publisere en grunnleggende viktig artikkel av den danske metodistpastor og tilsynsmann Jørgen Thaarup. Artikkelen gir det teologiske rasjonalet bak den danske årskonferansens petisjon til Juridisk Råd om homofilispørsmålet. Petisjonen har vakt berettiget interesse innen den globale United Methodist Church – også blant sentrale afrikanske metodistledere!

absolutt-thaarupart-fotojDet er noen årtier siden vi lot oss begeistre og juble over ”danish dynamite” på fotballbanen. Jørgen Thaarup har skrevet en artikkel som fortjener et nytt bruksområde for begrepet «dansk dynamitt». Hans meget solide artikkel har potensial og i positiv betydning ”sprengkraft” til å redde enheten i United Methodist Church. Intet mindre!

20 SIDER MED 4 ORD

Skulle AbsoluttMetodist driste seg til å formulere et fire-ords journalistisk konsentrat av den over 20 sider lange artikkelen, må det bli: ”Teologi er ikke jus”. (som for øvrig er noe nær et direkte sitat …)

Artikkelen med tittelen ”The Unity of the Church in Relation to Christian Teaching and Human Sexuality” blir publisert i bokform av The General Board of Higher Education and Ministry (GHEM) i løpet av høsten, men Thaarup har gitt Absoluttmetodist tillatelse til å nettpublisere artikkelen allerede nå.

AbsoluttMetodist skal ikke legge noen føringer på andres lesing, men synes selv at avsnittene «Are the Social Principles principles, or not?» (side 8 ff) og «From judicial and forensic decision-making-theology to Practical Divinity?» (side 10 ff) er meget sentrale, sammen med «Conference takes priority over church order» (side 17 ff) Men for all del: les det hele!

Les og følg opp!

Artikkelen bør leses av samtlige prester og delegater til den norske Metodistkirkens Årskonferanse i 2017 som åpner i Bergen torsdag denne uka. Og der bør noen sørge for at Årkonferansen minimum henvender seg til Juridisk Råd med en støtteerklæring til den danske petisjonen – som er et ”konsentrat” av artikkelen vi publiserer i dag!

Jørgen-Thaarup-fotoJørgen Thaarup framla, som tidligere meldt av AbsoluttMetodist, artikkelen på en stor teologisk konferanse i regi av GHEM på Chandler School of Theology ved Emory University i mars i år. Artikkelen gir det teologiske/historiske grunnlaget og refleksjonen bak den danske petisjonen som ber Juridisk Råd avgjøre om setningen i Sosiale Prinsipper som erklærer at homofili er ”i strid med kristen lære” er ukonstitusjonell.

California-Pasific Annual Conference har i et eget vedtak «adoptert» den danske petisjonen og gjort en tilsvarende henvendelse til Juridisk Råd. CalPacs henvendelse er meget kortfattet, men er i sak en «tvilling» av den danske petisjonen. Du finner en kopi av forslaget, som ble vedtatt med denne ordlyden, her:     Cal-Pacs vedtak

Den norske årskonferansen kan ikke være dårligere?! Nå har vi virkelig sjansen til å støtte opp om et initiativ som kan vise seg å bli historisk viktig for UMC,  og bringe frontene opp av skyttergravene. Den sjansen må Årskonferansen i Bergen ikke skusle vekk!

Positiv afrikansk respons

Petisjonen er møtt med stor interesse innen den globale United Methodist Church og kan vise seg å bli meget betydningsfull for den framtidige enhet og utvikling innen kirka vår. Ja, vi erfarer at selv sentrale, afrikanske metodistledere har uttrykt glede og forventning til at det danske initiativet. Det er meget løfterikt at petisjonen faktisk finner støtte og gjenklang i Afrika, og at den derfra beskrives som et nytt og nyttig innspill og verktøy i arbeidet med å finne ”a way forward” for UMC!

En ære å publisere

absolutt-thaarupart-foto2jAbsoluttMetodist er både glad, takknemlig og beæret over å kunne publisere Jørgen Thaarups fullstendige artikkel – som altså danner det bibelteologiske grunnlaget for petisjonen. Du finner artikkelen i pdf-format her: THAARUP ARTIKKEL

 

——

absolutt-dansk petition-fotoDen danske petisjonen er for øvrig offisielt registrert og bekreftet mottatt av Juridisk Råd – godt innenfor fristen (15. juli) for saker til rådets neste møte. Det er derfor all grunn til å tro at petisjonen kommer på dagsorden for Judicial Councils neste møte som finner sted i oktober/november! Spennende!

Ordlyden i den endelige danske petisjonen til Juridisk Råd kan du lese her:

DANSK PETISJON

—-

 

 

Sensurert av Hovedstyret?

Hovedstyret har besluttet å avvise et innkommet forslag til Metodistkirkens årskonferanse 2017. Hovedstyrets begrunnelse(r) holder ikke, men kanskje er det krefter i kirken som ikke ønsker den aktuelle saken belyst? AbsoluttMetodist nøler ikke med å kalle det sensur. Du kan bedømme selv – det avviste forslaget gjengis på slutten av denne bloggposten.

absolutt-sensurill2Spørsmålet er bare om Hovedstyret er den egentlige sensur-instansen eller om det har handlet etter instruks/påvirkning fra andre. Uansett er avvisningen beklagelig med tanke på kirkedemokratiet, ytringsfriheten og takhøyden innen kirka vår. Innen UMC skal vel nettopp ”den lille (leg)mann” kunne bringe saker inn for besluttende organer i kirken – slik som Årskonferansen?

Forslaget ble levert godt innenfor tidsfristen og skulle tilfredsstille eventuelle formelle krav til utforming med rimelig god margin. (Det er i alle fall behandlet dårligere funderte og formulerte forslag til Årskonferansen tidligere…)  Hovedstyret anfører to grunner til avvisningen. Ingen av dem holder vann. Begrunnelsene er at  forslaget 1) «er mer spørsmål enn forslag», og 2) inneholder uheldige personomtaler.

(Forslagsstiller ble for øvrig aldri gitt muligheten til å omformulere forslaget – hvilket AbsoluttMetodist riktig nok har grunn til å tro at forslagsstiller ville ha nektet  – da det ikke er noen grunn til det.)

 

Til begrunnelse pkt 1): Forslaget er definitivt et forslag. Helt konkret et forslag om at Metodistkirkens Årskonferanse 2017 skal be biskop/kabinett (og evt Hovedstyre) svare på et knippe spørsmål. Spørsmålene er knyttet til at to navngitte personer med pastoral tjeneste/ansvar i Metodistkirken, er svært sentrale i kretsen som har invitert den konservative amerikanske evangelisten Franklin Graham til ”Oslo Festival of Hope” i november 2017. Et arrangement som har vakt ganske sterk debatt innen flere kirkesamfunn/organisasjoner i Norge ( og i utlandet med tanke på lignende Graham-korstog der ). Det er for øvrig Graham-organisasjonen selv som bruker begrepet «korstog» (crusade).

Metodistkirkens ledelse er gjennom så vel flere bloggposter og «verdidebatt»-innlegg i Vårt Land, oppfordret til å kommentere og klargjøre forhold angående den metodistiske involveringen i Franklin-korstoget. Tausheten har vært rungende. Eneste måte å stille spørsmål som kan ha håp om bli tatt på alvor, er derfor å foreslå at Årskonferansen stiller dem. Da skal det ikke være mulig å vri seg unna / overse spørsmål som jeg vet opptar mange innen kirken vår.

Til begrunnelse 2): Forslaget navngir to personer med pastoralt ansvar i Metodistkirken i Norge. Men det er også alt. Forslaget er fritt for personomtaler, det være seg heldige eller uheldige. Om da ikke påpekningen av de to personenes tilknytning til Graham-korstoget i seg selv kan kalles uheldig personomtale…

AbsoluttMetodist tror definitivt at de to aktuelle pastorene både tåler og forstår at det kan stilles spørsmålstegn ved deres involvering i Graham-korstoget og at de selvfølgelig står for sitt engasjement. De er også i høyeste grad kapable til å svare for seg. Men det er altså ikke deres svar som etterspørres, men kirkeledelsens svar som er påkrevet. Ønsker man ikke at temaet skal bli belyst/kommentert i åpen konferanse/offentlighet?

absolutt-np-sensur

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

En fillesak, selvfølgelig, i lys av ytringsfrihetens trange kår globalt, men like fullt viktig nok i vår lille kirkelige andedam. Det avviste forslaget ber om svar på spørsmål som faktisk, i følge flere enn AbsoluttMetodist, har med kirkelig identitet og troverdighet å gjøre.

(Og det gjør Hovedstyrets avvisning av forslaget også! Er det i ferd med å bli lavere under taket i kirke vår?)

Nedenfor kan du lese hele forslaget (med innledende begrunnelse):

absolutt-sensurill3

Hovedstyret, Metodistkirken i Norge

Forslag til Årskonferansen 2017

fra Ole-Einar Andersen (Trondheim Menighet)

 

Bakgrunn:

Ettersom det i januar 2017 ble offentlig kjent at daværende vikarprest i Flekkefjord Metodistkirke, Sten Sørensen, er styreleder for selskapet som inviterte den amerikanske evangelisten Franklin Graham til Norge.

Ettersom det i januar 2017 ble offentlig kjent at pastor Leif Jacobsen, leder for Metodistkirkens Råd for Nasjonalt Arbeid og pastoralt medlem av kirkens Hovedstyre, er styremedlem i selskapet som har invitert Franklin Graham til Norge

Ettersom Metodistkirken i Norge gjennom dette kan bli oppfattet å stille seg bak en «evangelist» som blant annet hyller president Donald Trump som valgt av Gud og utpeker Trump til en ny Moses; som støtter president Trumps innvandrings/flyktningpolitikk; som fraskriver tidligere president Obama kristentroen; som hevder at han ikke så en eneste kristen i metodisten Hilary Clintons valgkampteam, og som ikke minst i gjentatte uttalelser har hetset og fordømt både homofile og islam.

Ettersom (biskop / kabinett / Hovedstyreleder), fram til fristen for innsendelse av forslag til Årskonferansen, offentlig har vært totalt fraværende i diskusjonen omkring det omstridte Graham-korstoget og spørsmål knyttet til metodistprestenes engasjement….

…. fremmes følgende Forslag til Årskonferansen 2017:

Metodistkirkens Årskonferanse 2017 ber biskop Christian Alsted og evt. hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik besvare følgende spørsmål i åpen konferanse:

1) Har Metodistkirken i Norge på noe tidspunkt hatt noen som helst tilknytning til og/eller kontakt med «Oslo Hope Festival with Franklin Graham AS»?

 2a) Var kabinettet (biskop og tilsynsmenn ) kjent med pinsevennen Sten Sørensens rolle i «Oslo Hope Festival with Franklin Graham AS» da han ble ansatt som vikarprest i Flekkefjord Metodistkirke?

2b) Når og hvordan ble kabinettet informert/orientert om Sten Sørensens rolle i Graham-korstoget?

2c) Etter at kabinettet ble klar over Sørensens rolle, ble det på noen måte tatt opp med ham for å sikre kirken mot uønsket rolleblanding? Hva ble i så fall sagt/gjort?

 3a) Når og hvordan ble kabinettet (biskop og tilsynsmenn) informert/orientert om at pastor, NA-leder og hovedstyremedlem Leif Jacobsen var styremedlem i «Oslo Hope Festival with Franklin Graham AS»?

3b) Etter at kabinettet ble klar over Jacobsens rolle, ble det på noen måte tatt skritt for å sikre kirken mot uønsket rolleblanding? Hva ble i så fall sagt/gjort?

 4) Hvordan stiller Metodistkirken i Norge (biskop/kabinett/hovedstyre) seg til at såvel styrelederen som et styremedlem i «Oslo Hope Festival with Franklin Graham AS», står i fremste rekke blant de som innbyr og arrangerer Graham-korstoget i Norge? Anses dette som uproblematisk, eller kan de to metodistpastorenes engasjement i Graham-korstoget ha skadet vår kirkes omdømme og troverdighet?

 I den grad «Graham-saken» omtales i Pastoral Sesjon, krever Årskonferansen at all informasjon/vurdering fra Pastoral Sesjon blir gjort kjent for den samlede årskonferansen da dette er en sak som angår hele kirken.

—–