Kvadrilateralen – Trangsynet 3-1

absolutt-scoring1Legger vi «det wesleaynske kvadrilateral» til grunn, er det 3-1 seier for å sette sluttstrek for kirkens forstokkede syn på homofili. Kvadrilateralen er en metodistisk teologisk metode som vektlegger både bibelen, fornuften, tradisjonen og erfaringen i forståelsen av tro og liv. Av disse kan bare tradisjonen (diskutabelt) score et mulig trøstemål for konservative museumsvoktere.

Vi bør bruke navnet «det metodistiske kvadrilateral» framfor «det wesleyanske». Wesley brukte nemlig aldri begrepet sjøl. Han var i det hele tatt ingen utpreget systematisk teolog. Men han ga rom for mange ulike teologiske meninger. Det var teologen og Wesleyforskeren Albert C. Outler som først i 1964 lanserte kvadrilateralen basert på tolkninger av Wesleys skrifter. Outler identifiserte de fire elementene skrift, fornuft, tradisjon og erfaring som sentrale wesleyanske bærebjelker for teologisk refleksjon. Senere er kvadrilateralen akseptert og betraktet som et helt sentralt metodistisk kjennetegn.

Kvadrilateralen er noe av det som gjør en metodist til en metodist. Den er grunnmuren for United Methodist Churchs sosiale prinsipper og vår forståelse av at «hellighet» har såvel en åndelig som en sosial side – og at de to er likestilte. Kvadrilateralen er også hyllet og nedfelt som metode/prinsipp i vår Book of Discipline. The United Methodist Church sier at kvadrilateralen er grunnlaget for vår kirkes vitnesbyrd i verden.

wesley quad cartoonEnkelte konservative, såkalt bibeltro, krefter i kirken frykter kvadrilateralen og at den «undergraver bibelens autoritet». De bestrider kvadrilateralens relevans, gyldighet og «metodistitet» og kan til og med fornekte at United Methodister er «kvadrilateralens folk». Jeg kan saktens skjønne frykten, men ved fornektelsen distanserer de seg fra en helt sentral metodistisk tenkemåte.

Teologisk geometri

Kvadrilateral er bare et annet navn for en firkant; en geometrisk figur med fire sider; fra kvadrat til romber og trapeser og mere til. ( For en med latin/gresk-artium holder det i massevis…) .

Den metodistiske kvadrilateral må forstås og brukes «dynamisk» og fleksibelt. Det er ikke «fiksert» med alle sider i permanent angitte lengder og vinkler. Figuren kan og må se forskjellig ut i forhold til ulike problemstillinger og situasjoner. Vektleggingen av de elementene (sidene) kan selvfølgelig diskuteres.

Et spennende og viktig forhold ved kvadrilateralen er at ingen av elementene er direkte og ufortolket tilgjengelige for oss. Vi kan bare forholde oss til tolkninger av skriften (samtlige bibeloversettelser innebærer tolkning av grunnteksten). Tradisjonen/(historien) kjenner vi også kun gjennom fortolkning. Fornuften vi har tilgang til, er også vår tolkning av kunnskap og hva som gir mening. Vi har ikke en gang ufiltrert direkte adgang til vår erfaring, for den er allerede fortolket i det øyeblikk vi gjør den.

Derfor synes jeg kvadrilateralen er et godt redskap i verktøykassa til en kirke som ikke er plagsomt tungt dogmatisk anlagt. Metodister holder seg ikke med nedarvede doktriner i utrengsmål, men utformer teologi og etikk i «sann tid» ved hjelp av skrift, fornuft, tradisjon og erfaring. Er det rart jeg elsker denne kirka!?

UMC Quattro

absolutt-quattroøgle2Et bilde/lignelse på kvadrilateralen og samhandlingen mellom de fire elementene, kan kanskje være «quattro» eller «four wheel drive»? (Firehjulsdrift med differ som gjør at trekkraften optimaliseres for hvert hjul og sikrer best mulig veigrep og framkommelighet.) Noen ganger er trekkraften lik; i andre situasjoner kreves en fordeling. Uansett skal vi anvende både skrift, fornuft, tradisjon og erfaring i det mest effektive

NB: Jeg bruker quattro billedlig og som en fellesbetegnelse for 4WD, AWD, og IWD- ikke som Audis merkevare. (ingen produktplassering eller sponsing her!) Dessuten er jeg ingen bilmekaniker eller tekniker, så lignelsen kan ha sine svakheter; men alle mennesker av god vilje skjønner hva jeg mener!

Hovedpoenget er uansett at som metodister kan og skal vi bruke vettet.

Kampreferat

Denne bloggposten startet med et «fotball-resultat». Her er et forenklet kampreferat:

Bibelen sier veldig lite om homofili. Bibelen sier ingen ting om det vi i dag forbinder med et likeverdig, forpliktende kjærlighetsforhold mellom to mennesker av samme kjønn. Det Paulus tok avstand fra var trolig en form for «seks-slaveri» hvor rikmenn forlystet seg med unge gutter. Nyere teologi og bibelforskning gjør at de bibelske referansene uansett ikke kan tillegges avgjørende vekt. United Methodist Church’s eget studieutvalg konkluderte enstemmig slik til Generalkonferansen i 1992: «De syv bibelversene som omhandler homofili representerer en gammel kultur og ikke Guds vilje. De kan ikke anses som avgjørende/bestemmende.» 1-0

Fornuften er kvadrilateralens «computer»; den er det vi anvender for å behandle input fra de andre elementene. Fornuften gir soleklar scoring for å endre kirkens syn på homofili. Forpliktende samliv/ekteskap mellom homofile står ikke på noe område tilbake for det heteroseksuelle. Sosialt, sosiologisk, biologisk har vi i dag kunnskap til å fastslå at det er naturlige, ulike seksuelle legninger vi er født med; ikke en sykdom. Vi besitter i dag overhode ingen kunnskap som tilsier at homofiles rettigheter bør begrenses på noe samfunnsområde, heller ikke innen kirken. (Aller minst der) Flertallet i UMCs studieutvalg i 1992 fastslo: «Dagens kunnskap og innsikt på det bibelske, teologiske, etiske, biologiske, psykologiske og sosiologiske området, gir ikke kirken tilfredsstillende grunnlag for å ta ansvar for å opprettholde fordømmelsen av all homoseksuell praksis». 2-0

Tradisjon var for Wesley en annen enn vår. Vi har jo snart 300 år esktra med hendelser å lære av og ta hensyn til. Tradisjon er ikke bare et gode. Tradisjonen byr på mengder av lidelse, undertrykkelse og ondskap – også den kirkelige.

Tradisjonen kan sies å score et tvilsomt offsidemål mot endring av kirkens syn på homofili, selv om fordømmelsen av homofili ikke kom inn i vår kirkeordning før gjennom et benkeforslag på Generalkonferansen i 1972…

Den kirkelige majoritet, uansett kirkesamfunn, har utvilsomt tradisjonelt vært i mot homofili. (Basert på ufullstendig/manglende kunnskap og forståelse, ref. tradisjonen og bibelen.) Men det finnes interessante unntak. Apostelen Johannes er i kirkelig billedtradisjon ofte, og fra langt tilbake, gjengitt med svært feminine trekk. Forskere har tolket det som at Johannes var homofil. Andre kirkelige/teologiske retninger har knyttet androgyne/transseksuelle forestillinger til Jesus. 2-1

Erfaring var noe Wesley bragte inn i i sin samtids teologi. Erfaring har med «hele mennesket» å gjøre, ikke bare følelser. Erfaring har dessuten både en personlig og en kollektiv side, og erfaring motiverer og inspirerer til å stille spørsmål ved vedtatte sannheter. ( der ligger noe av årsaken til fundamentalistenes frykt).

Erfaringen viser oss at homofile er like gode og dårlige mennesker som heterofile. Homofile kan selvfølgelig praktisere alle yrker og gjøre en innsats på alle samfunnsområder. Dersom vi tror at alle mennesker er skapt av Gud og i hans bilde, hvorfor fortsetter Gud da ufortrødent å pøse ut homofile menn og lesbiske kvinner og transseksuelle dersom han mener at kirken skal fordømme og trakassere dem og nekte dem likeverd og like rettigheter? En rekke kirkesamfunn har også kommet til sans og samling og inkluderer og anerkjenner nå homofile på lik linje med alle andre. På tross av UMCs offisielle syn, viser debatt og avstemninger på tallrike årskonferanser og generalkonferanser at det er to syn i kirken vår. Det må UMC ta til etterretning! Stadig flere metodistmenigheter og -grupper blir medlem av Reconciling Ministeries Network og erklærer at «alle betyr ALLE for oss».

absolutt-kvadri-jubel3-1 og seieren er klar!

 

(Denne bloggposten tærer på mange inspirasjonsgrunnlag. Det største er metodistteologen Hilde Marie Øgreid Movafags magistergradsavhandling «Metodistkirkens sosiale prinsipper – som uttrykk for teologi og samfunnsengasjement» fra 2006. Den er fortsatt noe av det beste som er skrevet og systematisert om UMCs sosiale prinsipper – og de er et sentralt element i metodistisk teologi. )

En slags trøst og motivasjon i ventetida

Absolutt-fredsdue banksy west bank

(Illustrasjonen er graffitiartisten og aktivisten Banksys                    veggmaleri på muren i Øst-Jerusalem)

Som metodist er jeg glad for at Arbeiderpartiet vedtok å anerkjenne Palestina som egen stat på sitt landsmøte denne helga. Norge, som for mange år tilbake så ut til å kunne bli det første landet til å anerkjenne Palestina, har etter hvert havnet langt bak i køen. Med Ap-vedtaket er vi i alle fall så vidt tilbake «på banen», selv om det er langt fram før det kan bli offisiell norsk politikk. I mellom/ventetiden er det en slags trøst og motivasjon for meg at kirka mi, United Methodist Church, i alle fall støtter en tostatsløsning, tar avstand fra Israels okkupasjon av Vestbredden, Gaza og Øst-Jerusalem, den ulovlige bosettingspolitikken og enhver visjon om et «Stor-Israel» som inkluderer okkuperte,  palestinske landområder. 

Ettersom den er lang nok, nøyer jeg med å referere teksten i §6111 (Opposition to Israeli Settlements in Palestinian Land) i The Book of Resolutions of The United Methodist Church. Jeg har bare snudd litt på rekkefølgen slik at standpunktene kommer først, og premissene/vurderingene sist – sånn for lesbarhetens skyld.

Som sagt; lang tekst, og på engelsk, men relevant.

OPPOSITION TO ISRAELI SETTLEMENTS IN PALESTINIAN LAND

«Therefore, be it resolved, that The United Methodist Church opposes continued military occupation of the West Bank, Gaza, and East Jerusalem, the confiscation of Palestinian land and water resources, the destruction of Palestinian homes, the continued building of illegal Jewish settlements, and any vision of a «Greater Israel» that includes the occupied territories and the whole of Jerusalem and its surroundings.

In our call for an end to the Israeli occupation we affirm the church’s commitment to nonviolent responses to the Israeli-Palestinian conflict, and acknowledge the need to hear the voices of all those–Muslim, Christian and Jewish–harmed by the conflict, including the Palestinian Christians as voiced in the Kairos Palestine document.

Be it further resolved, that we urge the U.S. government to end all military aid to the region, and second to redistribute the large amount of aid now given to Israel and Egypt; to support economic development efforts of nongovernmental organizations throughout the region, including religious institutions, human rights groups, labor unions, and professional groups within Palestinian communities.

The United Methodist Church requests that all governments, especially that of the United States, to work in cooperation with the United Nations and other nations, to urge the State of Israel to:

cease the confiscation of Palestinian lands and water for any reason;

 1. cease the building of new, or expansion of existing, settlements and/or bypass roads in the occupied territories including East Jerusalem;
 2. lift the closures and curfews on all Palestinian towns by completely withdrawing Israeli military forces to the Green Line (the 1948 ceasefire line between Israel and the West Bank);
 3. dismantle that segment of the Wall of Separation constructed since May 2002 that is not being built on the Green Line but on Palestinian land that is separating Palestinian farmers from their fields.

We also urge the Palestinian Authority and all Palestinian religious leaders to continue to publicly condemn violence against Israeli civilians and to use nonviolent acts of disobedience to resist the occupation and the illegal settlements.

We further call on all nations to prohibit:

 1. any financial support by individuals or organizations for the construction and maintenance of settlements; and
 2. the import of products made by companies in Israeli settlements on Palestinian land.

We ask all companies that profit from and/or support settlements through their business activities to examine these and stop any business that contributes to serious violations of international law, promotes systemic discrimination or otherwise supports ongoing military occupation.

The United Methodist Church does not support a boycott of products made in Israel. Our opposition is to products made by Israeli companies operating in occupied Palestinian territories.

We urge all United Methodists in the US to:

1.advocate with the US administration and Congress to implement the aforementioned steps;

 1. urge the US government to examine the role played by donations from tax-exempt charities in support of discriminatory and other illegal aspects of Israeli settlements, and develop recommendations to ensure that tax- exempt funds do not support illegal settlements and other violations of international law.

We urge all United Methodists to:

 1. read about the suffering of Israelis and Palestinians and nonviolent ways of ending the Israeli/Palestinian conflict from the perspective of all faith communities including the «Kairos Palestine» document; and
 2. encourage members of each congregation to study the Israeli-Palestinian conflict from all perspectives by inviting speakers to church events, reading books, using audiovisual resources in educational forums, and getting information from websites. We especially commend the 2010 British Methodist Church’s call «on the Methodist people to support and engage with [a] boycott of Israeli goods emanating from illegal settlements,» as well as a call for nonviolent actions issued by several annual conferences.
 3. provide financial support to the Palestinian people through contributions to the General Board of Global Ministries;
 4. support, and participate in, the work of international peace and human rights organizations, such as the Ecumenical Accompaniment Program in Palestine & Israel and Christian PeacemakerTeams, to provide protection for Palestinians and Israelis seeking nonviolently to end the occupation; and
 5. reach out to local synagogues, mosques, and Christian faith groups by engaging in interfaith and ecumenical dialogue on nonviolent ways to promote justice and peace in the Holy Land; and that the General Board of Global Ministries, working together with the General Board of Church & Society and interfaith organizations, develop advocacy packets for use in local congregations to promote a just and lasting peace and human rights for all in the region.

Og her er premissene for kirkens syn (som også inngår i the Book of Resolutions 2012):

We join with Palestinian Christians as well as our Jewish and Muslim brothers and sisters in feeling a deep sense of rootedness to the land that has special meaning for our three religious traditions. We celebrate the diversity of religious customs and traditions throughout the Middle East.

Jerusalem is sacred to all the children of Abraham: Jews, Muslims, and Christians. We have a vision of a shared Jerusalem as a city of peace and reconciliation, where indigenous Palestinians and Israelis can live as neighbors and, along with visitors and tourists, have access to holy sites and exercise freedom of religious expression. The peaceful resolution of Jerusalem’s status is crucial to the success of the whole process of making a just and lasting peace between Palestinians and Israelis.

We seek for all people in the Middle East region an end to military occupation, freedom from violence, and full respect for the human rights of all under international law.

WHEREAS, the prophet Isaiah cautioned against coveting the lands and homes of one’s neighbors: «Doom to thosewhoacquire houseafter house, who annex field to field until there is no more space left and only you live alone in the land» (Isaiah 5:8); and

WHEREAS, the continuing confiscation of Palestinian land for construction of settlements and the building of a separation wall violates human rights, subverts the peace process, destroys the hope of both Israelis and Palestinians who are working for and longing for peace, and fosters a sense of desperation that can only lead to further violence; and

WHEREAS, continued and often intensified closures, curfews, dehumanizing check points, home demolitions, uprooted trees, bulldozed fields, and confiscation of Palestinian land and water by the government of Israel have devastated economic infrastructure and development in the West Bank and Gaza, have caused a massive deterioration of the living standards of all Palestinians … and an increasing sense of hopelessness and frustration; and

WHEREAS, targeted assassinations, suicide bombings, and attacks against civilians by both Israelis and Palestinians heighten the fear and suffering of all, and have led to many deaths of Palestinian and Israeli children; and

WHEREAS, people in the United States, through their taxes, provide several billion dollars in economic and military assistance to the State of Israel each year, which allows for the building of bypass roads and settlements that are illegal according to the Fourth Geneva Convention;

WHEREAS, a number of Israeli and international companies profit from the building and maintaining of Israeli settlements on Palestinian lands in a variety of ways, and many churches and Christians have funds invested in some of these companies; and

WHEREAS human rights organizations have documented that private foreign donors, including Jewish and Christian individuals and non-profit organizations, have provided financial support for settlements and that some of these donations are tax-deductible; and

WHEREAS, the church continues to work with ecumenical and interfaith bodies to advocate for Palestinian self-determination and an end to Israeli occupation; to affirm Israel’s right to exist within secure borders; to affirm the right of return for Palestinian refugees under international law; to call for region-wide disarmament; to urge Israelis and Palestinians to stop human rights violations and attacks on civilians, such as targeted assassinations and suicide bombings; and to urge the U.S. government to initiate an arms embargo on the entire Middle East region;

—–

Jeg viser i tillegg til denne linken som rommer samtlige gjeldende resolusjoner/vedtak som United Methodist Churchs generalkonferanse har gjort om Palestina/Israel-konflikten: http://www.susumc.org/files/ministries/dtf/Summary%20-UM%20Resolutions%20on%20Israel%20Palestine.pdf