Kirkeasyl kan bli en kristenplikt

absolutt-np-RefuJesus
«RefuJesus» – tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

Kan norske metodistmenigheter som skulle oppleve at Kristi kjærlighet tvinger dem til å etablere kirkeasyl for flyktninger/innvandrere, stole på at de har 100 prosent støtte fra sin biskop, kabinett og Hovedstyre? Spørsmålet er nødvendig i dagens hustrige, norske, «Listhaugianske» samfunnsklima. Klart svar også. Vårt biskopsområde, UMC Nordic and Baltic Area, bør dessuten snarest opprette en Immigration Task Force.

Knapt noen annen politisk/sosialetisk sak har et så solid bibelsk mandat som akkurat vår kristenplikt til å ta oss av ”den fremmede” og vise henne/ham radikal gjestfrihet, kjærlighet og omsorg – ja, det mandatet er så sterkt at selv Absolutt Metodist kan fristes til å framstå som «bokstavtro»…

”Alle fakta i Midtøsten og Afrika beviser at flere vil komme. Vi må forberede oss på en ny virkelighet”, har UMC-biskop Rosemarie Wenner i Tyskland understreket.

“As the California-Pacific Annual Conference, we unequivocally support sanctuary for the least and most vulnerable in our midst, and we will back this support with concrete action,” sa blant annet UMC-biskop Grant J. Hagiya i Los Angeles Area nylig.

Metodistkirkens biskoper i staten Texas skrev nylig i et åpent brev stilet til kirkens medlemmer, og alle mennesker av god vilje: ”Ansikt til ansikt med slik menneskelig tragedie i vår verden, ber vi alle united methodister å se Kristus i dagens flyktninger, uansett nasjonalitet og/eller sosial, religiøs, økonomisk eller politisk bakgrunn».
Og hva er alternativet? Skal vi dra opp dørmatten som sier ”Velkommen” og stenge døren for de som i desperasjon og fortvilelse søker tilflukt og trygghet hos oss som lever og bor i ufortjent velstand? (En velstand og overflod som aldri må hevdes å være Guds velsignelse!) Eller skal vi i beste(verste) fall prioritere å hjelpe kristne flyktninger?

absolutt - broadwayumcNei! Og det understrekes i en uttalelse fra Generalkonferansen i Portland 2016: “People beyond the Christian community deserve no less hospitality than Christians extend to themselves.” «God’s grace, love and mercy does not envelop only those who are Christian, and neither should ours. We have an obligation to care for all people.»

 Omkring 70 united metodistkirker i USA er så langt tilknyttet et nettverk av over 800 «asylkirker» for innvandrere og flyktninger som lever i frykt og trues av deportasjon. Stadig flere menigheter fra en rekke kirkesamfunn slutter seg til denne moderne versjonen av «the underground railroad» (nettverket som etablerte fluktruter og trygge oppholdssteder for slaver som hadde rømt).

The United Methodist Board of Church and Society, vår kirkes globale organ for sosial rettferdighet, tilbyr også rådgivning for menigheter som vil etablere sine kirker som asylkirker. det finnes også en økumenisk “verktøykasse” om kirkeasyl som brukes av mange: http://www.sanctuarynotdeportation.org. Selv om den er basert på amerikanske forhold, er det en del nyttig informasjon der.

Immigration Task Force nødvendig

Så langt Absolutt metodist vet, har European Methodist Council etablert en arbeidsgruppe med metodister som søker å svare på flyktningenes og migrantenes behov. Den gruppen bør få en norsk deltaker, om vi ikke allerede er representert. Noen bør også sørge for at informasjon fra denne arbeidsgruppen tilflyter norsk metodisme.

Den tyske årskonferansen har så vidt vites etablert et fond som gir økonomisk støtte til menigheter som gir hjelp til flyktninger. Det kunne den norske årskonferansen også gjøre.

 United Methodist Church har etablert «Immigration Task Force(s)» på flere nivå i sin struktur. UMCs overordnede ”Interagency Task Force on Immigration”, ledes av den strålende biskop Minerva Carcano. «Vi lar oss ikke skremmes fra å gi uttrykke for vår kristne tro som kaller oss til å vise våre immigrantbrødre og -søstre kjærlighet lidenskapelig gjestrfrihet – og tilby dem tilflukt i våre helligdommer», sa hun i januar i år. I et møte med lovmakere i Washington DC i fjor sa hun blant annet: «Flyktningene kan ikke bli boende på sine hjemsteder fordi vi har underminert deres økonomi. Vi har voldtatt og plyndret deres land».

I tillegg til Interagency Task Force, har flere biskops- og årskonferanseområder innen United Methodist Church opprettet sine egne´»Immigration Task Force». Absolutt Metodist anbefaler for eksempel å sjekke NYAC Immigration Task Force (New York Conference UMC) hjemmeside: http://www.nyac.com/nyacimmigrationtaskforce

En slik «task force» (prosjektgruppe) må vi snarest få for vårt biskopsområde og/eller Årskonferanse også, mener Absolutt Metodist – som har rimelig grunn til å tro at et forslag om dette allerede er sendt Hovedstyret for behandling på Årskonferansen 2017. ( Ja, egentlig burde lokalmenigheter også ha sin «Immigration Task Force» som del av sitt sosiale/diakonale arbeid, selv om det ikke inngår i forslaget.)

Skulle det mot formodning ikke bli opprettet en Immigration Task Force/arbeidsgruppe innen Nordic and Baltic Area, må i alle fall Metodistkirken Norge gjøre det på eget initiativ. Gjerne i samarbeid med Metodistkirken i Danmark og Equmeniakyrkan i Sverige, om mulig.

UMC Nordic & Baltic Area Immigration Task Force må bestå av jurister, sosialarbeidere, teologer og ressurspersoner innen ulike aktuelle fagfelt. Prosjektgruppen kan blant annet få slike oppgaver:

– Inspirere og motivere kirken på alle nivå til å engasjere seg i arbeid for og blant flyktninger, innvandrere og asylsøkere – og påtale overgrep og kritikkverdig behandling av disse.

– På kirkens vegne etablere kontakt med politiske myndigheter og aktuelle offentlige etater, samt private organisasjoner / aksjonsgrupper som jobber for og blant innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

På kirkens vegne drive aktivt sosialpolitisk lobbyarbeid for å styrke disses rettigheter og muligheter for opphold, statsborgerskap og integrering.

– Kartlegge det flotte arbeidet som kirker/menigheter og enkeltpersoner allerede driver på dette feltet, og sørge for å lage «verktøykasser» for samordning og utveksling av erfaringer, kunnskap, tips og ressurser.

– Utarbeide relevant juridisk og teologisk/sosialetisk materiale knyttet til innvandrere, flyktningers og asylsøkeres rettigheter til støtte for menighetene – også med tanke på mulig kirkeasyl.

absolutt-np-refugees- efusees
Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

 

NB: Vi kan med rette forferdes, ja vemmes også, over president Donald Trump og hans kyniske, følelseskalde holdning og politikk overfor immigranter og flykninger i USA, men norske myndigheters Listhaugiansime står dessverre ikke noe tilbake for sitt amerikanske forbilde.

I rettferdighetens navn skal det sies at heller ikke president var noen helgen på dette området. Aldri tidligere er så mange immigranter blitt sendt ut av USA som i hans presidenttid; i enkelte kretser ble han derfor omtalt som ”Deporter in Chief”. United Methodist Church markerte seg derfor også som en konsekvent og sterk kritiker av Obamas immigrasjons/flyktningpolitikk.