Støtter vi det samiske urfolket – egentlig?

absolutt-foto-alta og kautokeinovassdraget
Fra demonstrasjon mot utbyggingen av Alta- Kautokeinovassdraget på 1970-tallet

Samene er nordkalottens urfolk. United Methodist Church støtter urfolk over hele verden i deres kamp for sosial, politisk og kulturell rettferdighet. Det må Metodistkirken i Norge trekke konsekvensene av i sitt forhold til det norske urfolket – samene. Absolutt metodists alter ego har i den forbindelse fremmet et knippe forslag til Årskonferansen 2017.

Et av punktene i forlaget innebærer at Metodistkirken i Norge må støtte Sametingsrådets ønske om en offentlig granskingskommisjon for å kartlegge den brutale fornorskingsprosessens konsekvenser.

I et annet punkt foreslås at Metodistkirken i Norge må kreve at det norske ”Oljefondet” (Pensjonsfond Utland) trekker seg ut av alle investeringer knyttet til den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline gjennom Standing Rock Sioux Nations territorium.

The United Methodist Church, erklærer i sine sosiale prinsipper støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, må dette innebære en særlig solidaritet med og støtte til den norske urbefolkningen, samene, i deres kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

Vi kan som kirke ikke være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de ”står i veien” for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på profitt. Heller ikke i Norge. I forhold til samene holder det ikke å delta i jubileumsfeiring og festgudstjeneste i Nidarosdomen under Tråante 2017. Vi må, i tråd med United Methodist Churchs støtte til urfolk, våge å stille oss på samenes side i konkrete konfliktsaker som angår samisk identitet, rettigheter, kultur og religion.

Absolutt Metodist har naturlig nok tilgang til det innsendte forslaget til Årskonferansen 2017 som går på Metodistkirkens forhold til, og solidaritet med, den samiske befolkningen og deres rettigheter. Forslaget – med innledende begrunnelse – har følgende ordlyd:

FORSLAG TIL METODISTKIRKENS ÅRSKONFERANSE 2017

Fra: Ole-Einar Andersen (Trondheim menighet)

Bakgrunn:

Ettersom Metodistkirken i Trondheim åpnet sine dører for den historiske, første samepolitiske konferansen i februar 1917 – en hendelse som er bakgrunnen for feiringen av 6. februar som samisk nasjonaldag – og Metodistkirken gjennom det har skrevet seg inn i , og blitt en del av det samiske folks stolte historie i Norge og Sápmi

Ettersom Metodistkirken i Norge var offisielt representert med biskop, tilsynsmann og en stor gruppe urfolkrepresentanter fra UMC ved feiringen av samejubileet Tråante 2017 og den nasjonale fest/jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen

Ettersom Metodistkirken i Norge, i samarbeid med General Board of Church and Society, i forbindelse med Tråante 2017, arrangerte seminar i Trondheim og på Folkehøgskolen Nord-Norge (Soltun) med tematikk knyttet til kirkens forhold og ansvar overfor urfolk

Ettersom UMC i Book of Resolutions støtter urfolk over hele verden i deres kamp for rettferdighet, respekt, retten til vann og landområder og vern av hellige steder

Ettersom UMC-biskop Ciriaco Q. Francisco på Filippinene ble kåret som «Årets United Methodist 2016) for sin støtte og hjelp til demonstrerende (urfolk)bønder under Kidapawan-massakren på Mindanao 1. april 2016

Ettersom UMC gjennom rekke biskoper og deres brev til presidentene Obama og Trump, og gjennom General Board of Church and Society og andre representanter for kirken, sterkt har kritisert byggingen av oljerørledningen Dakota Access Pipeline gjennom Standing Rock Sioux Nations landområde ….

… bør Metodistkirken i Norge i praksis vise at vår støtte til det norske urfolket, samene, ikke begrenser seg til deltakelse i 100-årsjubileum og festgudstjeneste. I forhold til det norske urfolket må vi ta skrittet fra uforpliktende symboldeltakelse til aktiv solidaritet.

Metodistkirken i Norge må, som del av United Methodist Church, klart erkjenne og uttale sin forpliktelse til å stå på urfolks/samefolkets side – og etterleve det gjennom holdninger og handlinger. Det gjelder for eksempel støtte til det samiske kravet om en offentlig granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser – og støtte til samer i aktuelle saker bevaring av vann-, land-, og beiteressurser for eksempel knyttet til vindkraftutbygging (Fosen)og utslipp fra gruvedrift (Repparfjord).

Vi kan som kirke, heller ikke i Norge, være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de «står i veien» for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på kortsiktig profitt.

Derfor stilles følgende forslag til Metodistkirkens Årskonferanse 2017:

1) Metodistkirken i Norge, som del av The United Methodist Church, erklærer sin støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

 2) Metodistkirken i Norge støtter Sametingsrådets ønske om å få etablert en offentlig sannhets- og forsoningskommisjon etter internasjonal modell. Tiden er inne for en granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser for det samiske folk og deres kultur og levekår gjennom generasjoner – og helt fram til i dag.

3) Årskonferansen ber Metodistkirken i Norge søke tettere kontakt med Sametinget og andre relevante samiske institusjoner/organisasjoner med tanke på informasjon og kontakt angående aktuelle samepolitiske saker som for eksempel Fosen og Repparfjord og andre saker knyttet til naturinngrep med konsekvenser for samisk befolkning.

 5) Metodistkirken i Norge er glade for at vi, ved at Trondheim Metodistkirke åpnet sine dører for det historisk viktige, første samepolitiske møtet i februar 1917, har skrevet oss inn i og blitt en del av det samiske folkets stolte historie i Norge/Sápmi.

 6) Metodistkirken i Norge krever at det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) avvikler alle sine investeringer knyttet til Dakota Access Pipeline og selskaper som står bak byggingen. Vi forutsetter videre at oljefondet ikke investerer i selskaper/aktiviteter som krenker urfolks rettigheter og ressurser noe sted i verden.

 

(Artikkelen ”Hvem er urfolk?” som ligger på Regjeringens hjemmeside er forresten nyttig lesing): https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/ )