Støtte samene? Samma det, Hovedstyret?

United Methodist Church har nylig opprettet en egen, global arbeidsgruppe for urfolk og deres rettigheter. Det styrker nødvendigheten av at Årskonferansen for Metodistkirken i Norge vedtar et forslag som går inn for aktivt engasjement og støtte til det samiske folk i Norge/Sápmi. Ja, jeg tror det forventes av oss! Men det vil ikke Hovedstyret.

trhumc-samiskflagging3UMC Global Board of Church and Society står bak opprettelsen av arbeidsgruppen ”United Methodist Global Working Group on Indigenous Peoples”. Arbeidsgruppen skal fokusere på fire hovedområder: urfolks rettigheter til vann og land, urfolks selvbestemmelse og suverenitet, urfolkteologi/åndelighet og urfolks språk og kultur.

I kirkens nye ”Faith and facts sheet” (bildet) om urfolk, er den samiske befolkningen i Norge uttrykkelig nevnt. Dermed er Metodistkirken i Norge i realiteten utpekt til å vise særlig ansvar for ”vår” urbefolkning! ( Du finner brosjyren i pdf-format her: https://www.umcjustice.org/documents/23 )

Merkelig fra Hovedstyret

Som absoluttmetodist.com tidligere har meldt, foreligger det et forslag til årskonferansen i Bergen om at Metodistkirken i Norge skal/må engasjere og solidarisere seg med det seg norske urfolket, samenes fortsatte kamp for rettferdighet. Men i sakspapirene sier Hovedstyret dette om forslaget:

”Hovedstyret kan i øyeblikket ikke se hva dette vil koste av ressurser.

Vi foreslår derfor at forslaget oversendes Hovedstyret til videre behandling”.

Hovedstyrets innstilling er, med all respekt, uttrykk for en beklagelig unnfallenhet og er lite tilfredsstillende. Argumentet om usikkerhet knyttet til ressurser/kostnader er i beste fall merkelig. Absolutt Metodist oppfatter Hovedstyrets i realiteten som et ønske om en skrivebords-henleggelse av hele saken, og fester i alle fall lite tro og håp til en slik behandling.

Særlig ressurskrevende skulle det for eksempel ikke være å støtte forslagets pkt 1) og 2:

1) Metodistkirken i Norge, som del av The United Methodist Church, erklærer sin støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

2) Metodistkirken i Norge støtter Sametingsrådets ønske om å få etablert en offentlig sannhets- og forsoningskommisjon etter internasjonal modell. Tiden er inne for en granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser for det samiske folk og deres kultur og levekår gjennom generasjoner – og helt fram til i dag.

Det koster heller ikke kirken en krone, eller vesentlig av andre ressurser, å støtte forslagets pkt 5:

5) Metodistkirken i Norge krever at det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) avvikler alle sine investeringer knyttet til Dakota Access Pipeline og selskaper som står bak byggingen. Vi forutsetter videre at oljefondet ikke investerer i selskaper/aktiviteter som krenker urfolks rettigheter og ressurser noe sted i verden.

Absolutt Metodist håper noen vil ta ansvar og sørge for at forslaget i alle fall blir behandlet og debattert i Årskonferansen. Vi kan som kirke, heller ikke i Norge, være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de «står i veien» for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på kortsiktig profitt. (Hele forslaget, med begrunnelse, gjengis i sin helhet på slutten av dette blogginnlegget)

Forventer handling

I UMC News’ nyhetsartikkel om etableringen av United Methodist Global Working Group on Indigenous Peoples, datert 31. mai 2017, ( http://www.umc.org/news-and-media/connecting-worldwide-as-indigenous-peoples ) påpekes det at gruppens medlemmer har hørt nok av fine ord og løfter om støtte. Nå forventes det handling fra kirkens side!

”The United Methodist Church har kommet med alle slags løfter … om hvordan kirken skulle støtte urfolk i saker. Jeg er her for å stille kirken til regnskap for disse løftene”, sier for eksempel pastor Glen Chebon Kernell Jr.. Han er medlem i arbeidsgruppen og er generalsekretær for Native American and Indigenous Ministries i Board of Global Ministries.

Vi må skrive ny historie

Metodistrepresentanter med urfolk-bakgrunn fra en rekke land i verden deltok i feiringen av samejubileet Tråante 2017 i Trondheim (metodistkirke), og tilhørende seminar i Trondheim og på Soltun om kirkens forhold til urfolk. Disse hendelsene var viktige begivenheter knyttet til oppstarten av den nye arbeidsgruppen. Bare det pålegger vår norske metodistkirke et spesielt ansvar. Og det haster! Det har med vår troverdighet som kirke å gjøre!

Det er flott, men slett ikke nok, at biskopen vår deltok i den samiske jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen 6. februar og i «urfolks-gudstjenesten» i Trondheim Metodistkirke 5. februar  og at det i løpet av jubileumsuken ble sagt mye vakkert om at Trondheim Metodistkirke åpnet sine dører for det historiske, første samepolitiske landsmøtet i 1917.

Vår kirke er skrevet inn i det samiske folks historie. Nå er det vårt ansvar å sørge for at nye kapitler kan legges til.

Ved å vedta det foreliggende forslaget (se under), kan Årskonferansen 2017 ta et første skritt…

 

Til Hovedstyret – Metodistkirken i Norge

FORSLAG TIL METODISTKIRKENS ÅRSKONFERANSE 2017

Fra: Ole-Einar Andersen (Trondheim menighet)

Bakgrunn:

Ettersom Metodistkirken i Trondheim åpnet sine dører for den historiske, første samepolitiske konferansen i februar 1917 – en hendelse som er bakgrunnen for feiringen av 6. februar som samisk nasjonaldag – og Metodistkirken gjennom det har skrevet seg inn i , og blitt en del av det samiske folks stolte historie i Norge og Sápmi

Ettersom Metodistkirken i Norge var offisielt representert med biskop, tilsynsmann og en stor gruppe urfolkrepresentanter fra UMC ved feiringen av samejubileet Tråante 2017 og den nasjonale fest/jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen

Ettersom Metodistkirken i Norge, i samarbeid med General Board of Church and Society, i forbindelse med Tråante 2017, arrangerte seminar i Trondheim og på Folkehøgskolen Nord-Norge (Soltun) med tematikk knyttet til kirkens forhold og ansvar overfor urfolk

Ettersom UMC i Book of Resolutions støtter urfolk over hele verden i deres kamp for rettferdighet, respekt, retten til vann og landområder og vern av hellige steder

Ettersom UMC-biskop Curaçao Q. Francisco på Filippinene ble kåret som «Årets United Methodist 2016) for sin støtte og hjelp til demonstrerende (urfolk)bønder under Kidapawan-massakren på Mindanao 1. april 2016

Ettersom UMC gjennom rekke biskoper og deres brev til presidentene Obama og Trump, og gjennom General Board of Church and Society og andre representanter for kirken, sterkt har kritisert byggingen av oljerørledningen Dakota Access Pipeline gjennom Standing Rock Sioux Nations landområde ….

… bør Metodistkirken i Norge i praksis vise at vår støtte til det norske urfolket, samene, ikke begrenser seg til deltakelse i 100-årsjubileum og festgudstjeneste. I forhold til det norske urfolket må vi ta skrittet fra uforpliktende symboldeltakelse til aktiv solidaritet.

Metodistkirken i Norge må, som del av United Methodist Church, klart erkjenne og uttale sin forpliktelse til å stå på urfolks/samefolkets side – og etterleve det gjennom holdninger og handlinger. Det gjelder for eksempel støtte til det samiske kravet om en offentlig granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser – og støtte til samer i aktuelle saker bevaring av vann-, land-, og beiteressurser for eksempel knyttet til vindkraftutbygging (Fosen)og utslipp fra gruvedrift (Repparfjord).

Vi kan som kirke, heller ikke i Norge, være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de «står i veien» for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på kortsiktig profitt.

Derfor stilles følgende forslag til Metodistkirkens Årskonferanse 2017:

1) Metodistkirken i Norge, som del av The United Methodist Church, erklærer sin støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

 2) Metodistkirken i Norge støtter Sametingsrådets ønske om å få etablert en offentlig sannhets- og forsoningskommisjon etter internasjonal modell. Tiden er inne for en granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser for det samiske folk og deres kultur og levekår gjennom generasjoner – og helt fram til i dag.

3) Årskonferansen ber Metodistkirken i Norge søke tettere kontakt med Sametinget og andre relevante samiske institusjoner/organisasjoner med tanke på informasjon og kontakt angående aktuelle samepolitiske saker som for eksempel Fosen og Repparfjord og andre saker knyttet til naturinngrep med konsekvenser for samisk befolkning.

 5) Metodistkirken i Norge er glade for at vi, ved at Trondheim Metodistkirke åpnet sine dører for det historisk viktige, første samepolitiske møtet i februar 1917, har skrevet oss inn i og blitt en del av det samiske folkets stolte historie i Norge/Sápmi.

 6) Metodistkirken i Norge krever at det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) avvikler alle sine investeringer knyttet til Dakota Access Pipeline og selskaper som står bak byggingen. Vi forutsetter videre at oljefondet ikke investerer i selskaper/aktiviteter som krenker urfolks rettigheter og ressurser noe sted i verden.