(åpent brev til Kabinettet) Hyrdebrevet må avklares!

Bloggeren absoluttMetodiost (alias Ole-Einar Andersen) sender med dette et åpent brev til Kabinettet (biskop opg tilsynsprester) med krav om en avklaring i forbindelse med «hyrdebrevet»  de publiserte etter Årskonferansen 2019 og homofilidebatten. Du kan lese hele brevet her:np-hvor gikk JesusTrondheim 11.11.2019

Åpent brev til kabinettet for Metodistkirken i Norge v/ biskop Christian Alsted, tilsynsprest Knut Refsdal, tilsynsprest Ingull Grefslie.

Det hersker usikkerhet i kirken vår om hvilket mandat Årskonferansen 2019 ga for de nært forestående samtalene om kirkens holdning og praksis i forhold til LGBTQ+. Kabinettet har i høyeste grad bidratt til dette gjennom hyrdebrevet til norske metodister datert 25. juni 2019, publisert på Metodistkirken.no og senere gjengitt i flere menighetsblad/nettsider.

I hyrdebrevet skrev dere (sitat):

«Det var et klart flertall i konferansen for å bevege seg i en retning, hvor kirken gir plass for to likeverdige syn, og at vi samtidig så langt som overhodet mulig søker å bevare kirkens enhet.»   (uthevingene er gjort av absoluttMetodist)

Flere reaksjoner og henvendelser til absoluttMetodist viser at dette langt i fra oppleves som en entydig tolkning av Årskonferansens vedtak og intensjon. Konferansen erkjente at det var stor og reell uenighet, men ønsket å utrede hvordan vi eventuelt i en åpen, inkluderende kirke kan leve sammen med ulike syn. I vedtaket er det vanskelig å finne en vurdering av at synspunktene er, eller skal, anses som likeverdige, slik Kabinettet hevder.

Det er faktisk ganske alvorlig dersom biskop/kabinett gjennom et offisielt «hyrdebrev» bidrar til at en feiltolkning av Årskonferansen får feste seg. Er formuleringen i hyrdebrevet bevisst, er det meget kritikkverdig og kan oppleves som et forsøk på manipulasjon. Både medlemmer av kirken, og offentligheten, må ha grunn til å tro at kabinettet i et hyrdebrev knyttet til en så betent sak, valgte sine ord med største omhu og bevissthet. Dreier det seg bare om en «glipp», er det ille nok, for det feilaktige og beklagelige narrativet er uansett skapt. En oppklaring/avklaring fra Kabinettet er nødvendig, desto mer fordi den «norske samtalen» skal ledes av tilsynspresten for Østre distrikt (Knut Refsdal).

Kabinettet bes derfor,  før «samtalen» starter primo desember, svare på følgende: Står dere fortsatt inne for denne formuleringen i hyrdebrevet av 25.06 2019?: 

«Det var et klart flertall i konferansen for å bevege seg i en retning, hvor kirken gir plass for to likeverdige syn, og at vi samtidig så langt som overhodet mulig søker å bevare kirkens enhet.»

Selvfølgelig vil det være ulike syn på LGBTQ+ spørsmålet i kirken vår, som det har vært og fortsatt er i en rekke saker av både teologisk og sosialetisk karakter. Men det er dramatisk forskjell på at det blant metodister er flere syn, og at kirken offisielt skal ha «to likeverdige syn» i LGBTQ+ spørsmålet. Det ligger i sakens natur at de to teologiske/etiske synene pr. definisjon hverken er eller kan gjøres likeverdige. Fordømmelse og aksept av LGBTQ+ kjærlighet, representerer klare motsatser.

absoluttMetodist er trygg på at mange som stilte bak forslaget fra «de 88» til Årskonferansen, føler at en målsetting om «to likeverdige syn» er meget fjernt fra målet med forslaget de underskrev og ga sin tilslutning til.

Takknemlig for snarlig svar/klargjøring.

absoluttMetodist v/ Ole-Einar Andersen

Dersom sosiale medier / blogg ikke anses som egnet kommunikasjonsplattform, kan svar sendes på mail til oleander@getmail.no, men svaret vil bli publisert.

( Tegningen til dette bligginnlegget gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward )