frykter kabinettet fri informasjon?

Biskop Christian Alsted og hans to tilsynsprester, ønsker å styrke sin makt og sikre seg full kontroll med offentlig og intern informasjon / kommunikasjon i Metodistkirken i Norge. Nåværende redaktør for bladet Brobyggeren, kirkens hjemmeside og Facebookside, skal vingeklippes. Han får sin stilling omdefinert til «kommunikasjonsrådgiver», underlagt hovedkontorets leder som fra før har så mye å gjøre at den reelle redigeringsmakten på alle kanaler blir lagt til et foreslått nyopprettet redaksjonsråd.

Dette framgår av rapporten «Kommunikasjon i Metodistkirken», datert 22.mars 2021,  som byrået TRY har utarbeidet for Metodistkirken i Norge. En rapport og anbefalinger som Hovedstyret dessverre ser ut til å slutte seg til i forkant av HS-møtet 7. april. Byråets anbefalinger har såpass store konsekvenser, prinsipielt og praktisk (og økonomisk) at Årskonferansen 2021 må kreve å få drøfte saken!

Rapportens hovedkonklusjon er at Metodistkirken i Norge mangler en kommunikasjonsstrategi. Akkurat DET er det ikke vanskelig å gi et flerstemt «amen» til. Men en slik strategi, i en demokratisk kirke, må baseres på optimal åpenhet og transparens for å være troverdig – kommunikasjonsstrategien må ikke ha som mål å sikre en strømlinjeformet og ukritisk formidling av kirkeledelsens synspunkt. Men, det virker som akkurat det er ønsket og planen…

For en som har tilbragt hele yrkeslivet som journalist, er kommunikasjons- og informasjonsavsdelinger stort sett en «styggedom», og noe vi forsøkte å unngå å kontakte og basere oss på. I alle fall krevdes flere kilder. Erfaringsmessig handler det mer om tilsløring enn informasjon. For absoluttMedtodist er TRY-rapporten et tegn på en ledelse som føler seg usikker, presset og stresset, og som vil kvele opposisjon og «kritisk dekning». Det er slett ikke beTRYggende…

Misfornøyd med «kritisk dekning»!?

Uansett hvordan biskop/kabinett vil begrunne eller benekte det, vil en del av grepene i TRY-rapporten over tid resultere i mindre åpenhet , transparens og fri meningsutveksling i kirka vår. Ledelsens meninger skal, om mulig, forkynnes enda mer ukritisk enn de så langt har vært bortskjemte med.

Rapporten viser til at «Brobyggeren har alltid blitt drevet som et uavhengig organ med en uavhengig redaktør», men avslører at flertallet blant de åtte intervjuede «i stigende grad er blitt usikker på om denne rollen svarer på de behovene organisasjonen har.»

Dette blant annet fordi den uavhengige redaktørrollen har «den konsekvens at dekningen er kritisk – også mot ledelsen» (!) (utropstegnet er absoluttMetodists…) og derfor «kan avisen ikke benyttes som en kanal for å nå strategiske mål i kirken.»  

En slik kanal er det nå i følge rapporten økende behov for, i møte med saker som utfordrer organisasjonen og krever at ledelsen kan samle organisasjonen. Det samme gjelder for organisasjonens nettside og Facebook, der ledelsen har et økende behov for å slippe til. (Stakkars…)

All ære til redaktør Karl Anders Ellingsen, men å påstå at Brobyggeren/hjemmesiden har vist seg så «uavhengig og kritisk mot kirkens ledelse at bladet ikke kan benyttes som en kanal for å nå strategiske mål i kirken», er å skyte  himmelhøytover mål. absoluttMetodist vil svært gjerne at biskop og tilsynsprester gir konkrete eksempler på slik «kritisk dekning» av ledelsen…

Siste konkrete eksempel på det helt motsatte, er kabinettets «budskap» om «Veien videre» (18.3.21)som ble publisert uten et eneste kritisk spørsmål/innspill, selv om budskapet skrek etter opptil flere slike….

Hvis biskop og tilsynsprester har en opplevelse av å ikke slippe til i kirkens informasjonskanaler, må det jo utelukkende bero på deres egen unnfallenhet. absoluttMetodist regner med at både Brobyggeren, kirkens hjemmeside og Facebookside, også med dagens uavhengige redaktørordning, har stått og står vidåpen for bidrag fra biskop og tilsynsprester – både gjennom mulige faste spalter og mer spontane innlegg – bare de ville benytte seg av muligheten.

Mange spørsmål krever svar

TRY-rapporten gir uansett grunnlag for en rekke spørsmål som krever avklaring. I første runde nøyer vi oss med noen få:

Byrået sier at deres mandat har vært å «gjøre en vurdering av Metodistkirkenskommunikasjonsaktiviteter og organisering i lys av digitalisering, sosiale medier og en ny mediehverdag.» Det framgår videre at Metodistkirkens ledelse har valgt ut åtte personer som byrået har gjennomført semi-strukturerte intervjuer med. Hovedfunnene i rapporten er basert på samtalene med disse åtte utvalgte.

Et helt betimelig spørsmål er derfor: Hvem er disse åtte utvalgte som med sine syn / oppfatninger har hatt en avgjørende innflytelse på rapportens anbefalinger? Etter hvilke kriterier er de utpekt?

Hvem har initiativet til å engasjere et byrå? Og med hvilket mandat? Hvorfor TRY? Når ble byrået engasjert? Hva har rapporten kostet? absoluttMetodist finner ikke spor etter noe av dette i tidligere Hovedstyre/AU-referater før TRY-rapporten med anbefalinger dukker opp som sak i innkallingen til Hovedstyrets aprilmøte. Der framgår det til gjengjeld at Hovedstyrets Arbeidsutvalg og kabinettet allerede har drøftet rapporten fra TRY i møte 24.mars ,o g innstiller på å følge byråets anbefalinger. Det forutsettes også at det er AU som skal driver saken videre. Hovedstyret imøteser bare oppdateringer i senere møter.

Det foreslås etablert et redaksjonsråd som i praksis vil bestemme og kontrollere hvilke saker som skal publiseres, hvor og hvordan på kirkens ulike kanaler. Kjempeviktig er derfor: Hvem skal sitte i redaksjonsrådet? absoluttMetodist blir ikke veldig forundret om også dette rådet skal utnevnes av kirkens ledelse ut fra «bukken og havresekken»  prinsippet. Hadde vi fortsatt hatt en selvstendig / uavhengig Konferanselegleder burde vedkommende hatt en selvfølgelig plass.

TRY’s avsluttende konklusjon/anbefaling for arbeidet med en kommunikasjonsstrategi for kirka vår, er ikke overraskende: bruk byrå….

Og i forslaget til vedtak signaliserer Hovedstyret, ikke overraskende, at de vil bruke TRY i utarbeidingen av kommunikasjonsstrategien og deretter «vurdere om vi skal inngå en avtale av lengre varighet med dem.» En avtale om hva? At vi på sikt skal outsource kommunikasjons- / informasjonsvirksomheten vår til et byrå?

Du finner rapporten fra TRY her: https://drive.google.com/file/d/1WH_yNOQchIxZSIMsJa6Kc9P_mdcKxjog/view?usp=sharing

og Arbeidsutvalgets/kabinettetes instilling til Hoivedstyret her: https://docs.google.com/document/d/176tjioCAikOI86P3mOXSRb8Hyn8T5XH0uP3moFD4NIc/edit?usp=sharing

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra Nakedpastor / David Hayward.