Hovedstyret legger lokk på viktig brev

Hovedstyret får på morgendagens møte ikke behandle et brev med meget viktige og sentrale momenter knyttet til TRY-rapporten om kommunikasjon i Metodistkirken, og medfølgende vingeklipping av Brobyggerens redaktør. Det har Hovedstyrets leder bestemt. absoluttMetodist håper hovedstyrets medlemmer vurderer det annerledes, og at de krever brevet behandlet som et offentlig saksdomument.

absoluttMetodist erfarer at alle medlemmer av Metodistkirkens Hovedstyre i løpet av påskehelga mottok et brev med meget sentrale opplysninger knyttet til det vi for enkelhets skyld heretter kaller «kommunikasjonssaken». (ref. blogginlegget  «Frykter Kabinettet fri informasjon?» 3.april’21).  Det aktuelle brevet kaster, etter hva vi har grunn til å tro, lys over blant annet kirkeledelsens mulighet til å komme til orde på kirkens ulike informasjonskanaler, og ville vært et selvfølgelig og viktig supplement til TRY-rapporten som saksdokument på HS-møtet 7. april.

Men idag, tirsdag 6. april, mottok Hovedstyrets medlemmer en melding fra lederen hvor han varsler at brevet «ikke anses som et offentlig saksdokument», og derfor ikke skal behandles på onsdagens møte.

absoluttMetodist nøler vi ikke med å kalle dette unndragelse av meget relevant og nødvendig informasjon. Slikt hemmelighold hadde vi ærlig talt håpet og trodd tilhørte fortiden, og at hovedstyrets dager som «B-saks-gjengen» for lengst var talte. Så feil kan vi dessverre ta…

I tirsdagens melding fra HS-lederen, henviser han til brevet som alle medlemmer har mottatt, og sier:

«Dokumentet omhandler personalmessige aspekter som ligger utenfor det som er Hovedstyrets arbeid. Dette dokumentet skulle fulgt vanlig tjenestevei og gått fra arbeidstaker til arbeidsgiver, eventuelt med vernetjeneste involvert om en av parten ønsker det.

Dokumentet følger ikke retningslinjene for hvordan saker meldes inn til Hovedstyret. Summen av dette er at dokumentet ikke anses for å være et offentlig saksdokument for Hovedstyret og vil derfor ikke behandles på vårt møte på onsdag.»

Lovisk prinsipprytteri

absoluttMetodist finner begrunnelsen for denne avgjørelsen både tvilsom og svak. Med 40 års erfaring og praksis som journalist, er absoluttMetodists pennefører hellig overbevist om at argumentasjonen ikke ville holdt for unndragelse fra offentlighet innen offentlig (statlig/kommunal) virksomhet. Som frikirke er vi ikke underlagt offentlighetsloven, men burde selvfølgelig heller praktisere «meroffentlighet» enn det motsatte.

Å vise til at dokumentet/brevet ikke følger retningslinjene for melding av saker til HS, er jo utelukkende uttrykk for en type makelig, lovisk prinsipprytteri som lett kunne vært tilsidesatt. Dessuten er det noe med kronologien og hendelsesforløpet i «kommunikasjonssaken» som forklarer hvorfor et slikt brev nødvendigvis måtte sendes direkte til HS etter at innkallingen og sakslisten til møtet 7.4 forelå.

Hvem beskyttes?

Etter hva absoluttMetodist har grunn til å tro, er det knapt noen momenter i brevet som kan kalles «personalmessige». Skulle det være noen, så er de i så fall slett ikke av en karakter som vil sette Brobyggerens redaktør i et dårlig lys. Hvem er det da HS-lederen vil beskytte??  Svaret er enkelt: de eneste som har noe å «frykte» er kirkens ledelse (biskop og tilsynsprester).

Slik kan og vil vi ikke ha det i kirka vår. absoluttMetodist vil innstendig oppfordre HS-leder til å omgjøre sin avgjørelse, og derved også sørge for at brevet blir et offentlig tilgjengelig saksdokument. Både brevet, sakens aktører og norske metodister i allminnelighet fortjener såpass.

Om brevcet ikke er ofeentliggjort før den tid, oppfordres pastorale og lege delegater til Årskonferansen 2021 til å kreve en full gjennomgang av «kommunikasjonssaken» i åpen konferanse; inkludert det «hemmeligstemplede» brevet – og garantert fortsatt utvikling av saken.