TIMINGEN ER DER, MEN     HVOR ER KIRKELEDELSEN?

Enhver metodist kan med trygghet og frimodighet si at Metodistkirken (UMC) er imot utkastelsen av palestinske familier fra deres hjem i Øst-Jerusalem. Men det hadde jo vært flott om kirkeledelsen vår, biskop og tilsynsprester, også kunne stå opp og fronte dette synet i dagens nyhetsbilde og ikke overlate det til enkeltmetodister og -menigheter.

Israelske bosettere tripper ivrig etter å overta husene til palestinske familier som er truet av utkastelse fra bydelen Sheikh Jarrah. Det er bakgrunnen og hovedårsaken til den akutte krisen som de siste dagene har eskalert og medført lidelse og død – på begge sider. Men nok en gang må det være lov å påpeke det uproporsjonale i okkupasjonsmaktens svar; antall døde er så langt i forholdet 1:10 i palestinsk disfavør…

Metodistkirker over hele verden  World Methodist Council, UMC og Methodist Church in Britain ) har støttet palestinernes kamp mot utkastelse fra Sheikh Jarrah. (se blant annet: https://umcmission.org/news-statements/methodists-appeal-for-peace-in-jerusalem/

(se også sak på Trondheim Metodistkirkes hjemmeside: https://trondheimumc.com/2021/05/11/metodistkirken-protesterer-mot-utkastelser-fra-ost-jerusalem/

Engasjerte enkeltmetodister og -menigheter er bra, men nok en gang ser det ut til at vår norske kirkeledelse forsømmer en anledning til å stå opp mot urett, og samtidig markere Metodistkirken i det offentlige. (Det gjelder for øvrig slett ikke bare den aktuelle saken!)  Og det selv om de allerede har en god mal, i protestskrivet og underskriftskampanjen som General Board of Church and Society har lansert for å påvirke Kongressen og Senatet til å legge press på Israel.

Her er en link til uttalelsen fra GBCS og underskriftsskjemaet: https://www.umcjustice.org/articles/take-action-tell-congress-to-stop-evictions-of-palestinians-in-jerusalem-1307

(Dette aktualiserer at Metodistkirken i Norge burde hatt et eget oppegående Råd for Kirke og Samfunn med mandat til å bruke våre sosiale prinsipper og andre uttalelser fra UMC til å markere vårt syn i en rekke saker – når timingen innbyr til det.)

For ikke lenge siden ble det gjennom «kommunikasjons-strategi-rapporten» fra TRY, som Hovedstyret behandlet i april, klaget over at Metodistkirken var usynlig i det offentlige nyhetsbildet/ordskiftet.  Og kirkeledelsen, biskop og tilsynsprester, sutret over det som angivelig skal være manglende tilgang til kirkens sosiale kommunikasjonsplattformer. (Som selvfølgelig er helt feil. Ingen skal klare å overbevise meg om at kirkeledelsen ikke har øyeblikkelig, uhindret og uredigert tilgang til kirkens hjemmeside, Facebookside, Twitter og hvor vi nå er. I tillegg har de sine egne sider…)

Nå er saken er der og timingen er der, men hvor er kirkeledelsen vår?