men vår stemme savnes…

Respekt og takk til Nidaros biskop Herborg Finnset som kritiserer Regjeringen for ikke å følge opp Høyesteretts dom i saken mellom sørsamene og vindkraftverk på Fosen. Hennes utspill setter samtidig Metodistkirkens unnlatelsessynd i relieff. Tilsvarende kritikk burde selvfølgelig vår kirkes ledelse allerede kommet med dersom urfolk-uttalelsen fra Årskonferansen 2017 skal ha snev av troverdighet.

Det var i sin årlige nyttårstale i Nidarosdomen denne uka (17 .januar) at biskop Herborg Finnset gikk i rette med Regjeringen i spørsmålet om vindkraft på Fosen. Nidaros-biskopen mener regjeringen har neglisjert Høyesteretts uttalelse om at kraftutbygginga er en trussel mot næringa. – En urfolkskultur trues av utradering, sa hun.

– Som kirke skal vi være til stede når noen opplever urett. Slik har det vært for reindriftssamene på Fosen i møte med utbygging av vindturbiner, sa biskopen i nyttårstalen som har vakt stor og vel fortjent offentlig oppmerksomhet. Tenk om Metodistkirkens biskop, eller i alle fall våre tilsynsprester, kunne sagt noe lignende….

Taushet om overgrep

Metodistkirkens ledelse ønsker visstnok å bli mer synlige i media. Men i forhold til samenes kamp mot vindmøllene på Fosen, fortsetter de å skusle vekk gylne anledninger. Synd for kirka vår, men desto verre er det at vi gjennom vår taushet stiller oss på storsamfunnets og utbytternes side. Vi kan jo ikke som kirke være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de «står i veien» for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på profitt, heller ikke som en del av det grønne skiftet.

Det siste var Nidaros-biskopen også klar på i sin tale: – I iveren etter grønn og bærekraftig energi – og fortjenesten som ligger i den – har vi enda en gang tenkt at fjellet er tomt – at naturen ligger der for storsamfunnet til å utnytte og utbytte. Den grønne kolonialismen krever store inngrep – og står hele tida i fare for å gjøre store overgrep, sa biskop Herborg Finnset.

Manglende respekt

– Når Høyesterett sier at staten bryter folkeretten, er dette svært alvorlig, men reindriftsutøverne skal ikke stå alene. De kjemper ikke bare for seg selv, men for sin kulturs rett til liv og framtid, og dermed også for hele det sørsamiske folket, sa biskop Herborg Finnset som viste til at Statsforvalteren som sier at reindriften har lidd som en følge av vindkraftutbyggingen og ikke er bærekraftig slik det er nå. Hun siterte også en reineier på Fosen som sier at : «Vi er i en dødsspiral».

For snart seks år siden erklærte Årskonferansen 2017 (mot Hovedstyrets anbefaling), med stort flertall vår kirkes «støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder.» Og vedtaket understreket at: «For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.»  (se hele uttalelsen under)

Årskonferansen ba dessuten «Metodistkirken i Norge søke tettere kontakt med Sametinget og andre relevante samiske institusjoner/organisasjoner med tanke på informasjon og kontakt angående aktuelle samepolitiske saker som for eksempel FOSEN (vår utheving)og Repparfjord og andre saker knyttet til naturinngrep med konsekvenser for samisk befolkning.» 

Oss bekjent er dette vedtaket overhodet ikke fulgt opp av kirkens pastorale eller administrative ledelse. Det er i seg selv en forsømmelse, ringeakt og manglende respekt for Årskonferansen. Vi har heller ikke registrert en eneste kommentar eller uttalelse knyttet til Høyesteretts avgjørelse som slo fast at utbyggingen av anleggene Roan og Storheia på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter i artikkel 27.  Høyesterett fastslo at utbyggingen er et brudd på menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse. På sin hjemmeside gratulerte riktig nok Trondheim Menighet samene med seieren, og det er vel og bra, men den gratulasjonen burde jo kommet fra kirken sentralt.

Forsoning uten rettferdighet?

I uttalelsen fra 2017 støttet Årskonferansen og kirken også opprettelsen av en «sannhets- og forsoningskommisjon» for å granske fornorskingsprosessen og dens konsekvenser for det samiske folk og deres kultur og levekår gjennom generasjoner – og helt fram til i dag.

Stortinget nedsatte en slik kommisjon i 2018, og ledet av Dagfinn Høybråten skal den avgi sin innstilling sommeren 2023. Biskop Finnset viste i sin nyttårstale til at kommisjonen selv vurderer situasjonen rundt vindkraftprosjektene på Fosen som så alvorlig for tillit og mulighet for forsoning, at de har bedt om møter med myndighetene for å legge frem alvoret i saken.

– Hvordan skal vi få til forsoning uten rettferdighet?, spør Nidaros biskop Herborg Finnset. En bekymring sannelig også vår kirkes ledelse bør kunne målbære….

Vi har ansvar!

Avslutningsvis minner vi om at the United Methodist Church i 2017 opprettet en egen, global arbeidsgruppe for urfolk og deres rettigheter.  ”United Methodist Global Working Group on Indigenous Peoples” skal fokusere på fire hovedområder: 1) urfolks rettigheter til vann og land 2) urfolks selvbestemmelse og suverenitet 3) urfolkteologi/åndelighet og 4) urfolks språk og kultur.

I kirkens ”Faith and facts sheet” om urfolk (se bildet under), er den samiske befolkningen i Norge uttrykkelig nevnt. Dermed er Metodistkirken i Norge i realiteten utpekt til å vise særlig ansvar for ”vår” urbefolkning! Et ansvar som kirka vår så langt ikke har vist tegn til å følge opp.

Dette er vedtaket og uttalelsen fra Årskonferansen 2017:

1) Metodistkirken i Norge, som del av The United Methodist Church, erklærer sin støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

2) Metodistkirken i Norge støtter Sametingsrådets ønske om å få etablert en offentlig sannhets- og forsoningskommisjon etter internasjonal modell. Tiden er inne for en granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser for det samiske folk og deres kultur og levekår gjennom generasjoner – og helt fram til i dag.

3) Årskonferansen ber Metodistkirken i Norge søke tettere kontakt med Sametinget og andre relevante samiske institusjoner/organisasjoner med tanke på informasjon og kontakt angående aktuelle samepolitiske saker som for eksempel Fosen og Repparfjord og andre saker knyttet til naturinngrep med konsekvenser for samisk befolkning.

5) Metodistkirken i Norge er glade for at vi, ved at Trondheim Metodistkirke åpnet sine dører for det historisk viktige, første samepolitiske møtet i februar 1917, har skrevet oss inn i og blitt en del av det samiske folkets stolte historie i Norge/Sápmi.

6) Metodistkirken i Norge krever at det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) avvikler alle sine investeringer knyttet til Dakota Access Pipeline og selskaper som står bak byggingen. Vi forutsetter videre at oljefondet ikke investerer i selskaper/aktiviteter som krenker urfolks rettigheter og ressurser noe sted i verden.