Viktig dansk bidrag til ”A Way Forward”

Metodistkirken i Danmark vedtok på sin årskonferanse i mai en henvendelse til Judicial Council (Juridisk Råd) hvor konferansen ber om en ”Declatory Decision” på spørsmålet om lovligheten i setningen som ( etter benkeforslag ) i 1972 ble tilføyd Disiplinens (BoD) paragraf 161.7: ” … at homoseksuell praksis er uforenlig med kristen lære”!

Jørgen-Thaarup-fotoPastor, tilsynsmann (og fremragende teolog) Jørgen Thaarup (bildet over), fremmet forslaget som den danske årskonferansen vedtok med soleklart flertall; én stemte i mot og én blankt. Henvendelsens endelige ordlyd og utforming finpusses i disse dager, og henvendelsen blir i løpet av kort tid oversendt Juridisk Råd. (Thaarup hadde for øvrig fremmet samme forslag til «Sentralkonferansens Råd», ( Central Conference Council), men rådet ville ikke støtte den…)

I ask the Denmark Annual Conference to make a formal petition to the Judicial Council for a Declaratory Decision on the legality of the sentence added to the BoD § 161. 7) “… and considers this practice incompatible with Christian teaching.”

Absolutt Metodist skulle inderlig ønske at noen, dersom det er praktisk og kirkejuridisk mulig, foreslår og sørger for at Metodistkirkens Årskonferanse i Bergen i juni vedtar en støtteerklæring til våre danske venners formelle henvendelse til Juridisk Råd!

Ikke kirkelov

”Jeg hevder at denne setningen er ukonstitusjonell. Det er meget viktig for diskusjonen om menneskelig seksualitet innen United Methodist Church at vi får en ”declatory decision” fra Juridisk Råd som klargjør legaliteten til teksten som står i Sosiale Prinsipper i dag”, sier Jørgen Thaarup i sin begrunnelse. Han påpeker at spørsmålet om homoseksualitet ikke omtales i United Methodists Church’s grunnleggende læredokumenter.

absolutt-jørgen2Homoseksualitet omtales i de Sosiale Prinsipper, og i forordet til prinsippene fastslås det at de ”ikke skal anses som kirkelov”. De sosiale prinsippene har karakter av inspirasjon og retningslinjer for hvordan vi praktiserer vår tro, men er ikke en lovtekst og angir heller ingen ny standard for tolkning av lovtekster i Book og Dicipline, sier Thaarup.

 

”Det er min oppfatning at den tilføyede setningen er meget uheldig. Dels kobler den spørsmålet om homoseksualitet sammen med kristen lære og gjør holdningen til homoseksualitet til et lærespørsmål, noe som setter hele kirkens enhet og grunnlag på spill», sier Jørgen Thaarup – ”og dels finner vi ikke i noen av våre standardskrifter om kirkens struktur noen tekst som handler om seksualitet, familiestruktur og samlivsformer”, påpeker han.

”Hensikten med forslaget er først og fremst å frigjøre holdningen til homoseksualitet fra spørsmålet om kirkens enhet og sammenhold, noe jeg synes er av stor betydning”, sier Thaarup. I en tid, hvor homoseksualitet er på dagsordenen i alle deler av kirken, synes han det er viktig at diskusjonen holdes på det nivå der spørsmålet hører hjemme, og at det ikke løftes til et nivå, hvor verken vi selv, som metodister, eller andre kirkesamfunn, har ført diskusjonen og tatt beslutninger.

Henvendelsen til Juridisk Råd er på en måte kvintessensen av en artikkel som Thaarup i mars i år la fram på en stor (metodist)teologisk konferanse i USA i regi av General Board of Higher Education and Ministery (GBHEM) og de 13 UMC teologiske seminar i USA, samt Reutlingens Seminarium og Africa University. Dessuten var omkring 1/3 av biskopsrådets kommisjon ”A Way Forward” med som observatører. Konferansen som hadde tittelen: ”The Unity of the Church and Human Sexuality: Toward a Faithful United Methodist Witness” ble ble arrangert på Candler School of Theology ved Emory University i Atlanta, Georgia. ( se www.gbhem.org/colloquy)

absolutt-jørgen6Thaarup opplyser til Absolutt metodist at han opplevde meget positiv respons på framleggelsen av artikkelen. Hans bidrag var også et av få som kommisjonen ”A Way Forward” valgte å ta inn i sitt videre arbeid! Samtlige omkring 30 artikler som ble presentert på Emory vil bli publisert av GBHEM. Straks det har skjedd, vil Thaarups artikkel bli gjengitt av Absolutt Metodist. Det skjer trolig i løpet av sensommeren/høsten.

Anbefalt bibelstudium!

Jørgen Thaarup skrev for en del år siden et bibelstudium som har vært tilgjengelig på den danske metodistkirkens hjemmeside. Bibelstudiet er blitt kopiert og brukt i en del andre kirker og organisasjoner, men innen Metodistkirken er det merkelig nok trolig kun den danske pastorale sesjon som har jobbet med Thaarups grundige studiemateriale. Men det finnes altså tilgjengelig for alle og enhver – og bør tas i bruk av menigheter og bibelgrupper innen Metodistkirken i Norge. Du finner det her: her: www.metodistkirken.dk/fileadmin/Upload/Kirken_og_Homofili/Studokkirken.pdf.

Thaarup vurderer for øvrig å forfatte en engelsk og oppdatert versjon av bibelstudiet i løpet av året.

ØNSKE OM DECLATORY RULING

Under kan du lese Jørgen Thaarups forslag til henvendelse til Juriudisk Råd. Den endelige utformingen pågår som nevnt i disse dager, men henvendelsen vil i innhold ikke avvike mye fra følgende:

The Denmark Annual Conference of the United Methodist Church appeals to the Judicial Council to make a declaratory ruling on the legality of the sentence added to the BoD § 161. 7) “… and considers this practice incompatible with Christian teaching.”

The rational for the appeal is the following:

“Christian teaching” we understand as a synonymous wording for Christian Doctrine, our theological position according to our standards of confession. The Constitution § 3 defines the doctrinal standards for the United Methodist Church, naming both the Articles of Religion and the Confession of Faith. The Constitution § 17 and § 18 states the restrictive rules that the General Conference shall not change our doctrinal standards of the Articles of Religion and the Confession of Faith, neither shall the General Conference add any new standards or rules of doctrine.

In the Bod § 102 we find our history of doctrinal standards, and we find our understanding of our theological task. “Doctrinal statements in form of creeds, confessions of belief, and articles of faith were officially adopted by churches as standards of Christian teaching.” Our distinctive heritage as the United Methodist church is inspired by the Christian teaching contained in the Standard Sermons of John Wesley and the liturgical formative texts, the Hymnals and Sunday Service, which are also resources in doctrinal positions of the United Methodist Church. The Bod § 102 is the place in the Bod where the wording “Christian teaching” is most used and defined. The Bod § 103 ends with a clarification of the “standards or rules of doctrine” thus continues to be restricted before the presentation of the Articles of Religion in Bod § 104.

For the still ongoing interpretation of our theological position in any new time the BoD § 105 present the so called Quadrilateral as a Methodist Theological method. This method of using the Scripture, the Tradition, the Experiences and the Reason as instruments and sources for new theology is never in the BoD understood as to be in contrast to the Articles of Religion or the Confession of Faith or to add any new position. The description of the Theological Task in the future is not in conflict with the restrictive rules of the Constitution defining and upholding our doctrinal standards, our standards of Christian teaching.

The question of homosexuality is not addressed in the doctrinal standards of the United Methodist Church. The question of homosexuality is not a question of doctrinal standards or standards of faith. The homosexuality is addressed in the Social Principles, and the preface to the Social Principles states that “the Social Principles are not to be considered church law.” While stated that the Social Principles are not to be considered church law, this statement gives the Social Principles a character of inspiration and guidelines for faith praxis, but not a law text or a new standard for interpretation of the law texts of the BoD.

The question of homosexuality is not addressed in our standards of Christian Teaching, defined and restricted in the Constitution, it is not a question of Standards of Faith, and it is not in conflict with the standard of confession we have in the Constitution and in the text of theological heritage and future.

The sentence added to the BoD § 161. 7) “… and considers this practice incompatible with Christian teaching” is unconstitutional.

All other places in the BoD where the wording is added “… practice incompatible with Christian teaching» are unconstitutional.

Dette blir kjempespennende å følge med på! Og Metodistkirken i Norge bør altså sørge for å informere Juridisk Råd om at vi stiller oss bak den danske henvendelsen!

 

Støtte samene? Samma det, Hovedstyret?

United Methodist Church har nylig opprettet en egen, global arbeidsgruppe for urfolk og deres rettigheter. Det styrker nødvendigheten av at Årskonferansen for Metodistkirken i Norge vedtar et forslag som går inn for aktivt engasjement og støtte til det samiske folk i Norge/Sápmi. Ja, jeg tror det forventes av oss! Men det vil ikke Hovedstyret.

trhumc-samiskflagging3UMC Global Board of Church and Society står bak opprettelsen av arbeidsgruppen ”United Methodist Global Working Group on Indigenous Peoples”. Arbeidsgruppen skal fokusere på fire hovedområder: urfolks rettigheter til vann og land, urfolks selvbestemmelse og suverenitet, urfolkteologi/åndelighet og urfolks språk og kultur.

I kirkens nye ”Faith and facts sheet” (bildet) om urfolk, er den samiske befolkningen i Norge uttrykkelig nevnt. Dermed er Metodistkirken i Norge i realiteten utpekt til å vise særlig ansvar for ”vår” urbefolkning! ( Du finner brosjyren i pdf-format her: https://www.umcjustice.org/documents/23 )

Merkelig fra Hovedstyret

Som absoluttmetodist.com tidligere har meldt, foreligger det et forslag til årskonferansen i Bergen om at Metodistkirken i Norge skal/må engasjere og solidarisere seg med det seg norske urfolket, samenes fortsatte kamp for rettferdighet. Men i sakspapirene sier Hovedstyret dette om forslaget:

”Hovedstyret kan i øyeblikket ikke se hva dette vil koste av ressurser.

Vi foreslår derfor at forslaget oversendes Hovedstyret til videre behandling”.

Hovedstyrets innstilling er, med all respekt, uttrykk for en beklagelig unnfallenhet og er lite tilfredsstillende. Argumentet om usikkerhet knyttet til ressurser/kostnader er i beste fall merkelig. Absolutt Metodist oppfatter Hovedstyrets i realiteten som et ønske om en skrivebords-henleggelse av hele saken, og fester i alle fall lite tro og håp til en slik behandling.

Særlig ressurskrevende skulle det for eksempel ikke være å støtte forslagets pkt 1) og 2:

1) Metodistkirken i Norge, som del av The United Methodist Church, erklærer sin støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

2) Metodistkirken i Norge støtter Sametingsrådets ønske om å få etablert en offentlig sannhets- og forsoningskommisjon etter internasjonal modell. Tiden er inne for en granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser for det samiske folk og deres kultur og levekår gjennom generasjoner – og helt fram til i dag.

Det koster heller ikke kirken en krone, eller vesentlig av andre ressurser, å støtte forslagets pkt 5:

5) Metodistkirken i Norge krever at det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) avvikler alle sine investeringer knyttet til Dakota Access Pipeline og selskaper som står bak byggingen. Vi forutsetter videre at oljefondet ikke investerer i selskaper/aktiviteter som krenker urfolks rettigheter og ressurser noe sted i verden.

Absolutt Metodist håper noen vil ta ansvar og sørge for at forslaget i alle fall blir behandlet og debattert i Årskonferansen. Vi kan som kirke, heller ikke i Norge, være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de «står i veien» for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på kortsiktig profitt. (Hele forslaget, med begrunnelse, gjengis i sin helhet på slutten av dette blogginnlegget)

Forventer handling

I UMC News’ nyhetsartikkel om etableringen av United Methodist Global Working Group on Indigenous Peoples, datert 31. mai 2017, ( http://www.umc.org/news-and-media/connecting-worldwide-as-indigenous-peoples ) påpekes det at gruppens medlemmer har hørt nok av fine ord og løfter om støtte. Nå forventes det handling fra kirkens side!

”The United Methodist Church har kommet med alle slags løfter … om hvordan kirken skulle støtte urfolk i saker. Jeg er her for å stille kirken til regnskap for disse løftene”, sier for eksempel pastor Glen Chebon Kernell Jr.. Han er medlem i arbeidsgruppen og er generalsekretær for Native American and Indigenous Ministries i Board of Global Ministries.

Vi må skrive ny historie

Metodistrepresentanter med urfolk-bakgrunn fra en rekke land i verden deltok i feiringen av samejubileet Tråante 2017 i Trondheim (metodistkirke), og tilhørende seminar i Trondheim og på Soltun om kirkens forhold til urfolk. Disse hendelsene var viktige begivenheter knyttet til oppstarten av den nye arbeidsgruppen. Bare det pålegger vår norske metodistkirke et spesielt ansvar. Og det haster! Det har med vår troverdighet som kirke å gjøre!

Det er flott, men slett ikke nok, at biskopen vår deltok i den samiske jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen 6. februar og i «urfolks-gudstjenesten» i Trondheim Metodistkirke 5. februar  og at det i løpet av jubileumsuken ble sagt mye vakkert om at Trondheim Metodistkirke åpnet sine dører for det historiske, første samepolitiske landsmøtet i 1917.

Vår kirke er skrevet inn i det samiske folks historie. Nå er det vårt ansvar å sørge for at nye kapitler kan legges til.

Ved å vedta det foreliggende forslaget (se under), kan Årskonferansen 2017 ta et første skritt…

 

Til Hovedstyret – Metodistkirken i Norge

FORSLAG TIL METODISTKIRKENS ÅRSKONFERANSE 2017

Fra: Ole-Einar Andersen (Trondheim menighet)

Bakgrunn:

Ettersom Metodistkirken i Trondheim åpnet sine dører for den historiske, første samepolitiske konferansen i februar 1917 – en hendelse som er bakgrunnen for feiringen av 6. februar som samisk nasjonaldag – og Metodistkirken gjennom det har skrevet seg inn i , og blitt en del av det samiske folks stolte historie i Norge og Sápmi

Ettersom Metodistkirken i Norge var offisielt representert med biskop, tilsynsmann og en stor gruppe urfolkrepresentanter fra UMC ved feiringen av samejubileet Tråante 2017 og den nasjonale fest/jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen

Ettersom Metodistkirken i Norge, i samarbeid med General Board of Church and Society, i forbindelse med Tråante 2017, arrangerte seminar i Trondheim og på Folkehøgskolen Nord-Norge (Soltun) med tematikk knyttet til kirkens forhold og ansvar overfor urfolk

Ettersom UMC i Book of Resolutions støtter urfolk over hele verden i deres kamp for rettferdighet, respekt, retten til vann og landområder og vern av hellige steder

Ettersom UMC-biskop Curaçao Q. Francisco på Filippinene ble kåret som «Årets United Methodist 2016) for sin støtte og hjelp til demonstrerende (urfolk)bønder under Kidapawan-massakren på Mindanao 1. april 2016

Ettersom UMC gjennom rekke biskoper og deres brev til presidentene Obama og Trump, og gjennom General Board of Church and Society og andre representanter for kirken, sterkt har kritisert byggingen av oljerørledningen Dakota Access Pipeline gjennom Standing Rock Sioux Nations landområde ….

… bør Metodistkirken i Norge i praksis vise at vår støtte til det norske urfolket, samene, ikke begrenser seg til deltakelse i 100-årsjubileum og festgudstjeneste. I forhold til det norske urfolket må vi ta skrittet fra uforpliktende symboldeltakelse til aktiv solidaritet.

Metodistkirken i Norge må, som del av United Methodist Church, klart erkjenne og uttale sin forpliktelse til å stå på urfolks/samefolkets side – og etterleve det gjennom holdninger og handlinger. Det gjelder for eksempel støtte til det samiske kravet om en offentlig granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser – og støtte til samer i aktuelle saker bevaring av vann-, land-, og beiteressurser for eksempel knyttet til vindkraftutbygging (Fosen)og utslipp fra gruvedrift (Repparfjord).

Vi kan som kirke, heller ikke i Norge, være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de «står i veien» for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på kortsiktig profitt.

Derfor stilles følgende forslag til Metodistkirkens Årskonferanse 2017:

1) Metodistkirken i Norge, som del av The United Methodist Church, erklærer sin støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

 2) Metodistkirken i Norge støtter Sametingsrådets ønske om å få etablert en offentlig sannhets- og forsoningskommisjon etter internasjonal modell. Tiden er inne for en granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser for det samiske folk og deres kultur og levekår gjennom generasjoner – og helt fram til i dag.

3) Årskonferansen ber Metodistkirken i Norge søke tettere kontakt med Sametinget og andre relevante samiske institusjoner/organisasjoner med tanke på informasjon og kontakt angående aktuelle samepolitiske saker som for eksempel Fosen og Repparfjord og andre saker knyttet til naturinngrep med konsekvenser for samisk befolkning.

 5) Metodistkirken i Norge er glade for at vi, ved at Trondheim Metodistkirke åpnet sine dører for det historisk viktige, første samepolitiske møtet i februar 1917, har skrevet oss inn i og blitt en del av det samiske folkets stolte historie i Norge/Sápmi.

 6) Metodistkirken i Norge krever at det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) avvikler alle sine investeringer knyttet til Dakota Access Pipeline og selskaper som står bak byggingen. Vi forutsetter videre at oljefondet ikke investerer i selskaper/aktiviteter som krenker urfolks rettigheter og ressurser noe sted i verden.

 

 

 

 

 

Hva skjer i (Petri)kirken vår?

Det er mange ting å uroe og frustrere seg over knyttet til dagens United Methodist Church og framtida for kirka vår. Ikke bare internasjonalt. Så langt i 2017 har vi registrert flere foruroligende saker knyttet til Metodistkirken i Norge. Den alvorligste er konkret knyttet til den framtidige pastorale betjening i Petrikirken på Kjølberg.

absolutt-np-woman1

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

Sett utenfra fortoner det seg slik (og Absoluttmetodist er garantert ikke alene om denne forståelsen): Avtroppende tilsynsmann får fra høsten 2017 trappet opp sin stillingsandel i Petrikirken på Kjølberg fra 50 til 100%. Det setter Petrikirkens andre pastor med 50% stillingsandel i skvis, og etter en prosess med kabinettet søker vedkommende (hun) permisjon og orienterer seg mot jobb utenfor Metodistkirken.

Dette er et ekstremt beklagelig og bekymringsfullt resultat, på mange måter. Mange er med rette opprørt, både prester og legfolk. Pastoren som i praksis skvises ut, er en av Metodistkirkens aller dyktigste og dedikerte menighetsprester. En prest i ”sin beste alder”, en solid teolog, og en engasjerende forkynner med spesiell evne til å nå fram og kommunisere med alle aldersgrupper – ikke minst barn/ungdom/spedere. Kirka mister også en prest som gjennom forkynnelse og personlig kontakt har skrevet seg inn i mange av våre ungdommers troshistorie. En vegg i disses ”kirkebygg” ramler nå ut. Hvilke spørsmål må ikke de stille seg?

Bekymringsmelding:  En kirke som steller seg slik bør sannelig ha overflod av dyktige prester – men det har vi jo slett ikke!

absolutt-np-lederskap

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

Situasjonen må få alarmklokkene til å ringe. Hva slags prosess har man kjørt som kan ende slik? Hvilken ansettelses- og personalpolitikk bærer dette bud om? Hva sier håndteringen og resultatet om kabinettet og dets forståelse av Metodistkirkens situasjon i Norge?

Gjennom årene har vi opplevd en sørgelig årelating av teologiske og pastorale ressurser fra Metodistkirken i Norge. Vi har ikke maktet å holde på noen av de aller beste. Vi har oversett/forbigått, eller rett og slett støtt fra oss pastorer med sårt tiltrengt kompetanse og egenskaper til å ta kirka vår inn i så vel samtid som framtid. Vi erfarer til stadighet at de er dypt savnet. (Det er et tankekors, i alle fall for Absoluttmetodist, at  hans favorittprester/teologer/diakoner (med noen hederlige unntak)  enten er rukket å bli pensjonister, eller er i full aktivitet i til dels framskutte posisjoner utenfor Metodistkirken de egentlig hører til.

Med den siste saken er vi over smerte- og tålegrensen. Selvfølgelig må Tjenesterådet i aksjon, jeg formoder at de allerede koblet inn – om ikke annet på eget initiativ. Men Hovedstyrets leder må nå ta på seg ”Konferanse/Landsleglederhatten” og komme på banen på legfolkets vegne. Hvordan og hvorfor har vi havnet i denne situasjonen?

Svarene og/eller (bort)forklaringene må ikke forbeholdes ”pastoral sesjon” på årskonferansen – hvor saken garantert blir tema. Men dette er ikke en ”hysj-sak” som bare angår presteskap og pastoral sesjon. Den angår og engasjerer i høyeste grad både pastorer, legfolk og lokalmenigheter. Pastorer og andre som engasjerer seg i den konkrete saken må ikke la seg kue eller true til misforstått  «lojalitet».

Inntil videre kan Absoluttmetodist bare si:

Velkommen tilbake, Frøydis!

Heller før enn siden!

Vi trenger deg!


Egentlig uavhengig av denne saken, men også aktualisert av den, bør i en eller annen form kirkens ansettelsespraksis/politikk bli tema på legfolkets sesjon – eller i åpen årskonferanse. ( Blant annet på bakgrunn av de stadig tiltakende «stillings-prosent»-ansettelsene  og praktiske/økonomiske forhold knyttet til disse som langt fra virker gjennomtenkte og avklarte fra kirkeledelsens side. )

Støtter vi det samiske urfolket – egentlig?

absolutt-foto-alta og kautokeinovassdraget

Fra demonstrasjon mot utbyggingen av Alta- Kautokeinovassdraget på 1970-tallet

Samene er nordkalottens urfolk. United Methodist Church støtter urfolk over hele verden i deres kamp for sosial, politisk og kulturell rettferdighet. Det må Metodistkirken i Norge trekke konsekvensene av i sitt forhold til det norske urfolket – samene. Absolutt metodists alter ego har i den forbindelse fremmet et knippe forslag til Årskonferansen 2017.

Et av punktene i forlaget innebærer at Metodistkirken i Norge må støtte Sametingsrådets ønske om en offentlig granskingskommisjon for å kartlegge den brutale fornorskingsprosessens konsekvenser.

I et annet punkt foreslås at Metodistkirken i Norge må kreve at det norske ”Oljefondet” (Pensjonsfond Utland) trekker seg ut av alle investeringer knyttet til den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline gjennom Standing Rock Sioux Nations territorium.

The United Methodist Church, erklærer i sine sosiale prinsipper støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, må dette innebære en særlig solidaritet med og støtte til den norske urbefolkningen, samene, i deres kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

Vi kan som kirke ikke være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de ”står i veien” for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på profitt. Heller ikke i Norge. I forhold til samene holder det ikke å delta i jubileumsfeiring og festgudstjeneste i Nidarosdomen under Tråante 2017. Vi må, i tråd med United Methodist Churchs støtte til urfolk, våge å stille oss på samenes side i konkrete konfliktsaker som angår samisk identitet, rettigheter, kultur og religion.

Absolutt Metodist har naturlig nok tilgang til det innsendte forslaget til Årskonferansen 2017 som går på Metodistkirkens forhold til, og solidaritet med, den samiske befolkningen og deres rettigheter. Forslaget – med innledende begrunnelse – har følgende ordlyd:

FORSLAG TIL METODISTKIRKENS ÅRSKONFERANSE 2017

Fra: Ole-Einar Andersen (Trondheim menighet)

Bakgrunn:

Ettersom Metodistkirken i Trondheim åpnet sine dører for den historiske, første samepolitiske konferansen i februar 1917 – en hendelse som er bakgrunnen for feiringen av 6. februar som samisk nasjonaldag – og Metodistkirken gjennom det har skrevet seg inn i , og blitt en del av det samiske folks stolte historie i Norge og Sápmi

Ettersom Metodistkirken i Norge var offisielt representert med biskop, tilsynsmann og en stor gruppe urfolkrepresentanter fra UMC ved feiringen av samejubileet Tråante 2017 og den nasjonale fest/jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen

Ettersom Metodistkirken i Norge, i samarbeid med General Board of Church and Society, i forbindelse med Tråante 2017, arrangerte seminar i Trondheim og på Folkehøgskolen Nord-Norge (Soltun) med tematikk knyttet til kirkens forhold og ansvar overfor urfolk

Ettersom UMC i Book of Resolutions støtter urfolk over hele verden i deres kamp for rettferdighet, respekt, retten til vann og landområder og vern av hellige steder

Ettersom UMC-biskop Ciriaco Q. Francisco på Filippinene ble kåret som «Årets United Methodist 2016) for sin støtte og hjelp til demonstrerende (urfolk)bønder under Kidapawan-massakren på Mindanao 1. april 2016

Ettersom UMC gjennom rekke biskoper og deres brev til presidentene Obama og Trump, og gjennom General Board of Church and Society og andre representanter for kirken, sterkt har kritisert byggingen av oljerørledningen Dakota Access Pipeline gjennom Standing Rock Sioux Nations landområde ….

… bør Metodistkirken i Norge i praksis vise at vår støtte til det norske urfolket, samene, ikke begrenser seg til deltakelse i 100-årsjubileum og festgudstjeneste. I forhold til det norske urfolket må vi ta skrittet fra uforpliktende symboldeltakelse til aktiv solidaritet.

Metodistkirken i Norge må, som del av United Methodist Church, klart erkjenne og uttale sin forpliktelse til å stå på urfolks/samefolkets side – og etterleve det gjennom holdninger og handlinger. Det gjelder for eksempel støtte til det samiske kravet om en offentlig granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser – og støtte til samer i aktuelle saker bevaring av vann-, land-, og beiteressurser for eksempel knyttet til vindkraftutbygging (Fosen)og utslipp fra gruvedrift (Repparfjord).

Vi kan som kirke, heller ikke i Norge, være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de «står i veien» for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på kortsiktig profitt.

Derfor stilles følgende forslag til Metodistkirkens Årskonferanse 2017:

1) Metodistkirken i Norge, som del av The United Methodist Church, erklærer sin støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

 2) Metodistkirken i Norge støtter Sametingsrådets ønske om å få etablert en offentlig sannhets- og forsoningskommisjon etter internasjonal modell. Tiden er inne for en granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser for det samiske folk og deres kultur og levekår gjennom generasjoner – og helt fram til i dag.

3) Årskonferansen ber Metodistkirken i Norge søke tettere kontakt med Sametinget og andre relevante samiske institusjoner/organisasjoner med tanke på informasjon og kontakt angående aktuelle samepolitiske saker som for eksempel Fosen og Repparfjord og andre saker knyttet til naturinngrep med konsekvenser for samisk befolkning.

 5) Metodistkirken i Norge er glade for at vi, ved at Trondheim Metodistkirke åpnet sine dører for det historisk viktige, første samepolitiske møtet i februar 1917, har skrevet oss inn i og blitt en del av det samiske folkets stolte historie i Norge/Sápmi.

 6) Metodistkirken i Norge krever at det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) avvikler alle sine investeringer knyttet til Dakota Access Pipeline og selskaper som står bak byggingen. Vi forutsetter videre at oljefondet ikke investerer i selskaper/aktiviteter som krenker urfolks rettigheter og ressurser noe sted i verden.

 

(Artikkelen ”Hvem er urfolk?” som ligger på Regjeringens hjemmeside er forresten nyttig lesing): https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/ )

 

 

Kirkeasyl kan bli en kristenplikt

absolutt-np-RefuJesus

«RefuJesus» – tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

Kan norske metodistmenigheter som skulle oppleve at Kristi kjærlighet tvinger dem til å etablere kirkeasyl for flyktninger/innvandrere, stole på at de har 100 prosent støtte fra sin biskop, kabinett og Hovedstyre? Spørsmålet er nødvendig i dagens hustrige, norske, «Listhaugianske» samfunnsklima. Klart svar også. Vårt biskopsområde, UMC Nordic and Baltic Area, bør dessuten snarest opprette en Immigration Task Force.

Knapt noen annen politisk/sosialetisk sak har et så solid bibelsk mandat som akkurat vår kristenplikt til å ta oss av ”den fremmede” og vise henne/ham radikal gjestfrihet, kjærlighet og omsorg – ja, det mandatet er så sterkt at selv Absolutt Metodist kan fristes til å framstå som «bokstavtro»…

”Alle fakta i Midtøsten og Afrika beviser at flere vil komme. Vi må forberede oss på en ny virkelighet”, har UMC-biskop Rosemarie Wenner i Tyskland understreket.

“As the California-Pacific Annual Conference, we unequivocally support sanctuary for the least and most vulnerable in our midst, and we will back this support with concrete action,” sa blant annet UMC-biskop Grant J. Hagiya i Los Angeles Area nylig.

Metodistkirkens biskoper i staten Texas skrev nylig i et åpent brev stilet til kirkens medlemmer, og alle mennesker av god vilje: ”Ansikt til ansikt med slik menneskelig tragedie i vår verden, ber vi alle united methodister å se Kristus i dagens flyktninger, uansett nasjonalitet og/eller sosial, religiøs, økonomisk eller politisk bakgrunn».
Og hva er alternativet? Skal vi dra opp dørmatten som sier ”Velkommen” og stenge døren for de som i desperasjon og fortvilelse søker tilflukt og trygghet hos oss som lever og bor i ufortjent velstand? (En velstand og overflod som aldri må hevdes å være Guds velsignelse!) Eller skal vi i beste(verste) fall prioritere å hjelpe kristne flyktninger?

absolutt - broadwayumcNei! Og det understrekes i en uttalelse fra Generalkonferansen i Portland 2016: “People beyond the Christian community deserve no less hospitality than Christians extend to themselves.” «God’s grace, love and mercy does not envelop only those who are Christian, and neither should ours. We have an obligation to care for all people.»

 Omkring 70 united metodistkirker i USA er så langt tilknyttet et nettverk av over 800 «asylkirker» for innvandrere og flyktninger som lever i frykt og trues av deportasjon. Stadig flere menigheter fra en rekke kirkesamfunn slutter seg til denne moderne versjonen av «the underground railroad» (nettverket som etablerte fluktruter og trygge oppholdssteder for slaver som hadde rømt).

The United Methodist Board of Church and Society, vår kirkes globale organ for sosial rettferdighet, tilbyr også rådgivning for menigheter som vil etablere sine kirker som asylkirker. det finnes også en økumenisk “verktøykasse” om kirkeasyl som brukes av mange: http://www.sanctuarynotdeportation.org. Selv om den er basert på amerikanske forhold, er det en del nyttig informasjon der.

Immigration Task Force nødvendig

Så langt Absolutt metodist vet, har European Methodist Council etablert en arbeidsgruppe med metodister som søker å svare på flyktningenes og migrantenes behov. Den gruppen bør få en norsk deltaker, om vi ikke allerede er representert. Noen bør også sørge for at informasjon fra denne arbeidsgruppen tilflyter norsk metodisme.

Den tyske årskonferansen har så vidt vites etablert et fond som gir økonomisk støtte til menigheter som gir hjelp til flyktninger. Det kunne den norske årskonferansen også gjøre.

 United Methodist Church har etablert «Immigration Task Force(s)» på flere nivå i sin struktur. UMCs overordnede ”Interagency Task Force on Immigration”, ledes av den strålende biskop Minerva Carcano. «Vi lar oss ikke skremmes fra å gi uttrykke for vår kristne tro som kaller oss til å vise våre immigrantbrødre og -søstre kjærlighet lidenskapelig gjestrfrihet – og tilby dem tilflukt i våre helligdommer», sa hun i januar i år. I et møte med lovmakere i Washington DC i fjor sa hun blant annet: «Flyktningene kan ikke bli boende på sine hjemsteder fordi vi har underminert deres økonomi. Vi har voldtatt og plyndret deres land».

I tillegg til Interagency Task Force, har flere biskops- og årskonferanseområder innen United Methodist Church opprettet sine egne´»Immigration Task Force». Absolutt Metodist anbefaler for eksempel å sjekke NYAC Immigration Task Force (New York Conference UMC) hjemmeside: http://www.nyac.com/nyacimmigrationtaskforce

En slik «task force» (prosjektgruppe) må vi snarest få for vårt biskopsområde og/eller Årskonferanse også, mener Absolutt Metodist – som har rimelig grunn til å tro at et forslag om dette allerede er sendt Hovedstyret for behandling på Årskonferansen 2017. ( Ja, egentlig burde lokalmenigheter også ha sin «Immigration Task Force» som del av sitt sosiale/diakonale arbeid, selv om det ikke inngår i forslaget.)

Skulle det mot formodning ikke bli opprettet en Immigration Task Force/arbeidsgruppe innen Nordic and Baltic Area, må i alle fall Metodistkirken Norge gjøre det på eget initiativ. Gjerne i samarbeid med Metodistkirken i Danmark og Equmeniakyrkan i Sverige, om mulig.

UMC Nordic & Baltic Area Immigration Task Force må bestå av jurister, sosialarbeidere, teologer og ressurspersoner innen ulike aktuelle fagfelt. Prosjektgruppen kan blant annet få slike oppgaver:

– Inspirere og motivere kirken på alle nivå til å engasjere seg i arbeid for og blant flyktninger, innvandrere og asylsøkere – og påtale overgrep og kritikkverdig behandling av disse.

– På kirkens vegne etablere kontakt med politiske myndigheter og aktuelle offentlige etater, samt private organisasjoner / aksjonsgrupper som jobber for og blant innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

På kirkens vegne drive aktivt sosialpolitisk lobbyarbeid for å styrke disses rettigheter og muligheter for opphold, statsborgerskap og integrering.

– Kartlegge det flotte arbeidet som kirker/menigheter og enkeltpersoner allerede driver på dette feltet, og sørge for å lage «verktøykasser» for samordning og utveksling av erfaringer, kunnskap, tips og ressurser.

– Utarbeide relevant juridisk og teologisk/sosialetisk materiale knyttet til innvandrere, flyktningers og asylsøkeres rettigheter til støtte for menighetene – også med tanke på mulig kirkeasyl.

absolutt-np-refugees- efusees

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

 

NB: Vi kan med rette forferdes, ja vemmes også, over president Donald Trump og hans kyniske, følelseskalde holdning og politikk overfor immigranter og flykninger i USA, men norske myndigheters Listhaugiansime står dessverre ikke noe tilbake for sitt amerikanske forbilde.

I rettferdighetens navn skal det sies at heller ikke president var noen helgen på dette området. Aldri tidligere er så mange immigranter blitt sendt ut av USA som i hans presidenttid; i enkelte kretser ble han derfor omtalt som ”Deporter in Chief”. United Methodist Church markerte seg derfor også som en konsekvent og sterk kritiker av Obamas immigrasjons/flyktningpolitikk.

 

Hallelujah for Graham-motvekkelsen!

To lutherske representanter i hovedkomiteen for det planlagte Franklin Graham-korstoget i Oslo i november, har nå fortjenstfullt trukket seg (vårtland.no 13. ferbuar). Respekt! Det frister å rope et svært sjeldent hallelujah! Selv venter jeg på at to involverte metodistprester også skal forlate korstoget snarest. Hvis de ikke gjør det – bør Metodistkirkens biskop viske de to noen ord i øret.

Metodistkirken, i Norge eller globalt, hører slett ikke hjemme i Graham «Trump» Franklin-skyggedalen av kristenheten. Da oppleves det rett og slett ubehagelig at både styreleder og et styremedlem i selskapet som står bak Graham-korstoget er knyttet til Metodistkirken. ( se tidligere blogger her på http://www.absoluttmetodist.com ) Styreleder i «Oslo Hope Festival with Franklin Graham AS», Sten Sørensen, er fungerende vikarprest i Flekkefjord Metodistkirke og styremedlem Leif Jacobsen er metodistpastor og leder av Metodistkirkens råd for «Nasjonalt Arbeid».

Mitt teologiske ståsted er nok et stykke unna både Arnfinn Løyning i Den Evangelisk Lutherske Frikirke og lederen av Normisjons arbeid i Norge, Svein Granerud. Men de skal ha all ære av at de nå har trukket seg fra Graham-korstogets hovedkomite. Interessant og gledelig er det også å registrere at utviklingsleder Hermund Haaland i tankesmien Skaperkraft har gjort det samme.

Mens Graham-alliansen slår altså slår oppmuntrende sprekker, holder de to sentrale Graham-innbyderne med tilknytning til Metodistkirken, inntil videre stand. Det skader kirkens troverdighet og omdømme.

absolutt-np-trump-churchJeg håper derfor at Vårt Land og ikke minst Metodistkirkens via egne informasjons- og nyhetskanaler stiller biskop Christian Alsted ( og gjerne hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik ) de helt nødvendige, kritiske spørsmål knyttet til den meget ueheldige rolleblandingen som gjør at Metodistkirken allerede er trukket inn i sumpen.

Spørsmålene kan antydningsvis være:

1) Har Metodistkirken i Norge noen som helst formell tilknytning til «Oslo Hope Festival with Franklin Graham AS»?

2) Hvordan stiller Metodistkirken i Norge seg til at to prester med tjeneste i kirken, som styreleder og styremedlem i «Oslo Hope Festival with Franklin Graham AS», står i fremste rekke blant de som innbyr til Franklin Graham-korstoget i Norge?

3) Var kabinettet ( biskop og tilsynsmenn ) kjent med pinsevennen Sten Sørensens rolle i «Oslo Hope Festival with Franklin Graham AS» da han ble ansatt som vikarprest i Flekkefjord Metodistkirke? ( Selskapet ble stiftet   i desember 2016 og registrert tidlig i januar 2017 3) Er Franklin Grahams støtte til Trumps innvandringspolitikk i overensstemmelse med United Methodist Church’s syn?

4) Kan Metodistkirken i Norge leve med at kirken indirekte ( gjennom to pastorers engasjement) kan bli oppfattet og beskyldt for å stille seg seg bak en «evangelist» som hyller president Donald Trump som valgt av Gud og utpekt til en ny Moses; som fraskriver tidligere president Obama kristentroen; som hevder at han ikke så en eneste kristen på metodisten Hilary Clintons valgkampteam, og som ikke minst hetser/fordømmer både homofile og islam?

S.U.

—-

 

Hjelp! Vi er havnet i Graham-gjørma!

Absolutt Metodist er gjort oppmerksom på at selveste styrelederen i aksjonskomiteen for å få «evangelisten» Franklin Graham og hans fundamentalistiske korstog til Norge, Sten Sørensen (63), fungerer som  vikarprest i Flekkefjord Metodistkirke! Attpåtil etter anbefaling fra tilsynsmann Sven Veland og kabinettet!?? Hvordan går dette an? Det går på kirkens troverdighet løs! Her må Tjenesterådet ta affære!

Biskop Christian Alsted må snarest klargjøre sitt og kirkens forhold til Franklin Grahams teologi og politikk. Biskopen må påpeke at Grahams meninger, uttalelser og holdninger på punkt etter punkt strider mot Metodistkirken lære, bibelforståelse og Gudsbilde. Og biskopen må utvetydig slå fast at Metodistkirken i Norge overhodet ikke vil ha noe med Franklin Graham-korstoget til Norge å gjøre – selv om det skrekkelig nok allerede synes å være i seneste laget. Er det mulig å redde stumpene av vår kirkes verdighet og respekt?

Så sent som i et blogginnlegg tidligere i dag krevde Absolutt metodist at biskop Alsted og tilsynsmennene være årvåkne og sørge for at Leif S. Jacobsen ikke blander sine roller som metodistprest og leder for kirkens råd for Nasjonalt Arbeid, med sitt styreverv i «Oslo festival of Hope With Franklin Graham AS». Jeg skrev at kirkens ledelse må sørge for at Metodistkirken ikke dras ned i Franklin Graham-sumpen.

absolutt-alsted-og-veland

Biskop Christian Alsted (t.v.) og tilsynsmann Sven Veland skal begge ha anbefalt at Sten Sørensen ( Graham Franklin-korstogets styreleder i Norge) ble ansatt som vikarprest i Flekkefjord Metodistkirke.

Og så viser det seg altså at kabinettet ( biskop og tilsynsmenn ) – åpenbart helt uten motforestillinger –  har ansatt styrelederen i Graham-korstoget som vikarprest i Flekkefjord Metodistkirke!?  Eller har biskop og kabinett bare sovet i timen? Jeg fatter uansett ikke at det er mulig! Tilliten til og respekten for kabinettet har med dette fått seg en solid knekk.

Vi har et Tjenesteråd (Rådet for ordinert tjeneste) i Metodistkirken. Nå må Tjenesterådet kjenne sin besøkelsestid og sette denne Sørensen-saken (og pastor Leif Jacobsens engasjement for Franklin-korstoget) på en hastedagsorden og kreve et snarlig oppvask.- og oppklaringsmøte med biskop og tilsynsmenn! Saken må også behandles av Hovedstyret – og det må gis en forklaring til Årskonferansen og hele Metodistkirken i Norge. For dette angår Metodistkirkens troverdighet – og dermed oss alle.

Reaksjonene på første blogg i dag om faren for at Franklin-korstoget kunne tilsmusse Metodistkirken,  viser at mange metodister, både pastorer og legfolk,  er sjokkerte og urolige. Med «nyheten» om Sten Sørensens engasjement som vikarprest i Flekkefjord vil forbløffelsen og frustrasjonen neppe bli mindre  – verken blant pastorer eller det opplyste legfolk.

I et intervju med Vårt Land avviser komitéleder Sten Sørensen kritiske spørsmål om Franklin Grahams støtte til president Donald Trump:

«For oss har ikke dette med politikk å gjøre. Vi driver verken innenriks- eller utenrikspolitikk. Vi inviterer til en storstilt evangeliseringskampanje. Vi ønsker å presentere Bibelens gode nyheter på en tydelig måte. Franklin Graham har gått i en god skole hos sin far, Billy Graham. Franklin er en verdensevangelist selv, og han står for klassisk og solid evangelieforkynnelse.»

«Jeg støtter ikke en politisk ideologi i noen retning, Jeg støtter en evangelist, som vi mener har en spesiell gave til å formidle sentral kristen tro. Franklin Graham driver ikke med ting som er problematisk ut fra våre verdier. Dette er snakk om en mann med høy moral og integritet.»

absolutt-np-trump-churchDisse sitatene er mer enn nok til at ansettelsen / godkjennelsen av Sten Sørensen som vikarprest i Flekkefjord krever en  offentlig begrunnelse fra biskop Christian Alsteds side! Biskopen må også svare på hvordan han selv ser på at Metodistkirken gjennom Sørensen og pastor Leif Jacobsen trekkes ubehagelig og utålelig inn i Franklin Grahams sfære av homo/islamhat, velsignelse av president Trump, støtte til Trumps innvandringspolitikk – og påstander om at tidligere president Obama neppe var kristen og at det ikke var en eneste kristen på metodisten Hilary Clintons lag i presidentvalget??

Det nytter ikke å skjule seg /bortforklare med at man ikke driver politikk. Det er komplett umulig å invitere «evangelisten» Franklin Graham uten samtidig å godkjenne hans politiske budskap. Dessuten er dette politikk som i høyeste grad også dreier seg om teologi, metodistisk sosialetikk, bibelforståelse og Gudsbilde.

Jeg tillater meg å sitere metodistprest Øystein Brinch, som i et offentlig svar på bloggen tidligere i dag skrev:

1. Donald Trump står for alt jeg som kristen – og metodist – IKKE står for.
2. Hvis Graham Jr står for noe av den samme superegoismen, har norske metodister (uansett hvor «private» de er) ingenting med et slikt arrangement å gjøre.

På Flekkefjord Menighets hjemmeside skrev fungerende daglig leder og hovedpastor Einar Chr. Drange i desember:

«Sten Sørensen er blitt anbefalt oss av tilsynsmann Svein Veland og av Metodistkirkens kabinett. Sten er en dyktig formidler av Guds Ord og mange hadde glede av besøket hans i vår menighet tidligere i år. Vi gleder oss til å samarbeide med Sten Sørensen og, for at han er villig å hjelpe til i mens Jan Robert er sykemeldt. Vår barne- og ungdomspastor Einar Chr. Drange fungerer i Jan Robert sykdomsperiode som menighetens daglige leder og hovedpastor.»

Sten Sørensen (63) er fra Karmøy og vokste opp i pinsemenigheten Tabernaklet Haugesund. Han studerte fire år ved Baptistenes Teologiske Seminar fra 1970 – 1974. Har siden vært baptistpastor i flere menigheter, blant annet Oslo 1. Baptistkirke. Var tre år leder av Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn. I 1997 ble Sten rektor ved Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt og var i den oppgaven i syv år fram til 2004. I 2004 ble han pastor i Lyngdal Misjonskirke og var det i åtte år (2004 – 2012). I tre år var han deltidspastor i Haugesund baptistmenighet (2012 – 2015). Sten Sørensen er styreleder i Troens Bevis. En oppgave han har hatt i 10 år. Han er redaktør for magasinet Troens Bevis og stevnesjef i Sarons Dal. Sten var nasjonal leder i DAWN i fem år fram til 2005. Han har skrevet eller vært medforfatter av 19 bøker og er en aktiv skribent. Sten er også medredaktør i ”Bibelen – Guds Ord” sammen med bl.a. Leif S. Jacobsen.