Åpent kirkehjertesår

absolutt-NP-lite felles

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

«Det er på tide å gjenvinne vår sjel som en kirke som elsker og omfavner den verden vi lever i!» 

Veldig lite har på veldig lenge truffet meg så veldig hardt som denne setningen i en blogg jeg leste i starten av påska. Bloggens tittel, «Da United Methodist Church solgte sin sjel», ( «When The United Methodist Church sold its soul» ), traff meg rett i hjertesåret av en stadig ulykkeligere kjærlighet til kirken jeg fortsatt intenst prøver å elske.

«When the United Methodist Church sold its soul» var tittelen på et innlegg publisert 20. mars i år, på bloggen «expressionist coffe». Bloggeren er den amerikanske kunstneren og metodistpresten Doyle Burbank Williams. Jeg deler slett ikke alt i hans analyser og situasjonsbeskrivelser. jeg sier ikke at han har rett. Men det er passasjer, tanker og formuleringer i bloggposten som jeg kan sette to streker under og gjøre til mine egne. Og jeg anbefaler uansett innlegget til ettertanke og trolig litt provokasjon.(link under)

Slik jeg forstår ham, mener Doyle at UMC solgte sin sjel i et velment, men misforstått forsøk på å tekkes den konservative, bibelfundamentalistiske, evangeliske bevegelsen som vokste fram (særlig i USA) på 1980-tallet. Ved å alliere oss med trang ortodoksi, har vi fornektet vår historiske identitet som kirke. Gjennom alliansen med «evangeliske», konservative, ja fundamentalistiske krefter, er kirken vår er blitt både åndelig og funksjonelt forstenet.

Nostalgi, nåde og kjærlighet

Jeg kommer tilbake til Doyles blogg, men hvorfor slo den meg så hardt? Blant annet fordi den vekket gamle minner om idealisme, begeistring og tro på kirken.

Litt nostalgi er på sin plass. Høsten 1968. Som 18-åring dro jeg til Metodistkyrkans Teologiska Seminarium (Øverås), for å studere og bli prest. (Forlot Øverås etter et år. Det ble for overflatisk, bibelskoleaktig; men én strålende og romslig lærer i pastor Einar Anker Nilsen. Fortsatte å studere ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, hvor jeg tok embetseksamen i 1975.) Bevisst metodist fra ung alder. Stolt av kirka mi. Glad for å tilhøre en minoritet her hjemme, som var stor i verden. Etableringen av The United Methodist Church i april 1968, gjorde meg forventningsfull og oppglødd.

Politisk engasjert. Demonstrasjonstog og opprop mot Vietnamkrigen, atomvåpen og apartheidregimet i Sør-Afrika. Sterkt opptatt av den svarte frigjøringskampen i USA. Det plaget meg at selv om mange metodister (også hvite) sto på “rett side” – så var den nye United Methodist Church sterkt segregert. Inspirert og engasjert av tidlig frigjøringsteologi i Latin-Amerika (og senere Sør-Afrika). Erkebiskop Dom Helder Camara i Brasil var en stor helt. Jeg slukte stensilerte utdrag og sitat fra foredrag, prekener og artikler av ham og andre frigjøringsteologer. Nyorienteringen innen den katolske kirke i kjølvannet av 2. Vatikankonsil, ga håæp for hele den økumeniske, progressive bevegelsen.

Jeg var stolt av å tilhøre en kirke med sosiale prinsipper, en kirke med et «integrert» åndelig og sosialt evangelium om frelse, rettferdighet og fred. Ikke minst stolt og glad for å tilhøre en «nådens kirke» – med forutgående, fortløpende, evig og altomsluttende nåde og kjærlighet.

Uten at jeg kjente begrepet da jeg startet på Øverås, hadde jeg rukket å tilegne meg et «kontekstuelt» bibelsyn og tok klar avstand fra bokstavelig, verbalinspirert bibelforståelse.

For meg var Gud i 1968 absolutt, betingelsesløs og grenseløs kjærlighet og nåde. Jeg har garantert forandret meg mye gjennom årene . jeg er noen illusjoner fattigere og har forlatt/sviktet noen idealer. Men hadde jeg blitt prest, er den Gud akkurat hva jeg ville forkynt også i dag!

Klaustrofobi og fremmedgjøring

Fra 1990-tallet og utover har jeg følt på en tiltagende fremmedgjøring og klaustrofobi. Ikke så mye lokalt, som i forhold tendenser innen den globale United Methodist Church og i noen grad Metodistkirken i Norge. Konservative , «bibeltro» og «evangeliske» krefter har satt tradisjonelle UMC-verdier under sterkt press. Jeg vil si det så sterkt at religiøs (og politisk) konservativ, fundamentalisme med hovedbase i deler av den amerikanske UMC, er i ferd med å feste et kvelertak på kirken vår. Tendenser kan vi ane også i Norge; som jeg følte gjennom flere år som delegat til årskonferansen

UMC har aldri vært radikal, men en rimelig bred «mainline» kirke; teologisk og sosialt åpen og med rom for ulike syn. Ulikhetene ble limet som paradoksalt holdt oss sammen. Så lenge jeg ikke har vært homofil, har kirken gitt meg plass og armslag.

Men det har skjedd noe. Andre ”mainline-kirker” har utviklet seg med en teologi for det 21. århundre. Men konservative ”evangeliske” krefter har kneblet og tatt stadig større deler av UMC som gissel.

For all del. Det finnes utrolig mange flotte folk, biskoper, prester og legfolk, organisasjoner og grupper i kirka vår med skikkelig metodist-gehalt. Men de er under press. «Evangeliske» (for en misbruk av ord!) har i årevis jaktet på både enkeltpersoner og kirkelige råd. Metodistiske ”fyrlys” som for eksempel Global Board of Church and Society og Global Board of Ministeries er en torn i øyet for de ”evangeliske”. Kirkeledere og råd som er de fremste bærere av UMCs virkelig evangeliske DNA, blir stemplet som altfor liberale og motarbeidet.

Kampen føres på alle fronter. Progressiv, bærekraftig metodisme skal vingeklippes og underlegges sterkere kontroll og styring. Til Generalkonferansen i mai foreligger det for eksempel forslag om å legge ned General Commission on the Role of Women. De konservative vil også oppløse Western Jurisdiction som samler noen av de mer liberale årskonferansene innen UMC og legge disse inn under andre jurisdiksjoner. Ja det foreligger forslag (f.eks. CUP-initiativet) som vil gjøre kirken vår til en trangsynt, kjetterjaktende sekt.

Nidkjært, og i alle ting, søker de «evangeliske» å stikke kjepper i hjulene for den progressive, framtidsrettede delen av kirken. For øyeblikket ser dette korstoget dessverre ut til å ha et visst moment. Det er blitt trangt og mye innestengt luft i «nådens kirke» og trangere skal det bli om de «evangeliske» og «bibeltro» får det som de ønsker. Men det vil alltid finnes livgivende pustehull!

Fryktbasert salg av sjel

Tilbake til Doyle Burbank Williams blogg. På 1980-tallet hadde metodistkirken etablert en relevant teologisk /sosialetisk tilnærming til det moderne samfunn, konstaterer han. Kirken trosset den bokstavelige bibelforståelsen, og åpnet for omtanke og forstående svar på sosialetiske, teologiske spørsmål i skjæringspunktet mellom kirke og samfunn. Bibelen var (er) ikke lenger siste ord i kirkens kontinuerlige dialog med verden (min uthevelse). Denne tilpasningen rokket ved de konservatives tro på bibelens absolutte autoritet.

Dommedagsprofeter forkynte at de liberale kirkene var døende, mens de «evangeliske» megakirkene begynte å blomstre, særlig i USA. Nedgangs-panikk begynte å melde seg også i UMC. Man fryktet at metodistkirkens «åpen-sinn-teologi» og alminnelige, historisk-kritisk bibelforståelse var vanskelig å selge under de rådende forhold. Kirkens lederskap begynte å lete etter en løsning. En strategi var å formulere en visjon , et «mission statement» for kirken. Gjennom det skulle man dirigere kirkens identitet og energi i én felles retning. Samtidig var det en måte å møte «hvem-avtar-og-hvem-vokser»-frykten på.

Absolutt-NP-god-chained-550x550Salget av sjelen, skjedde i følge Doyle på Generalkonferansen i 2000, gjennom vedtaket av visjonen «Making disciples for Jesus Christ « («Å skape disipler for Jesus Kristus» ). Doyle mener denne formuleringen glattet over det wesleyanske tvillingskapet mellom sosialt evangelium og personlig evangelium. Visjonen var et forsøk på å nypakke metodismen som mer konservativt-evangelisk akseptabel ved kun å fokusere på evangelisering. Selv om visjonen etter hvert ble supplert med «…som kan forvandle verden», var den nye retningen satt.

“To make disciples for Jesus Christ”, var enkelt og salgbart. Det var også et klart signal til kretser innen kirken at en endring var på gang, mener Doyle. Visjonen validerte en strengere bibelforståelse for å tekkes de konservative gruppene man ønsket å nå. Vår manglende evne som kirke til å utvikle oss selv til et omsorgsfullt, verdensrelevant og kulturelt opplyst trosfellesskap er resultatet. (min uthevelse)

United Methodist Church har vært på sitt beste som en bevegelse preget av tilpasningsevne og sosialt engasjement. Etter vedtaket av visjonen har vi overvektet det «bibelske hjørnet» av det wesleyanske kvadrilateral, mener Doyle. I et desperat, men tilsynelatende velbegrunnet forsøk på å blåse liv i vår over to hundre år gamle kirke, avvek vi fra hvem vi var (er) og vekk fra vår livgivende kjerne.

Det er på høy tid å revurdere vårt oppdrag og vår identitet. Å være kun evangelisk, vil ikke bringe oss fullt inn i det 21. århundre. Det vil hverken oppfylle vårt kall eller vårt potensial som nærvær i vår kultur og verden. Det er på tide å gjenvinne vår sjel som en kirke som elsker om omfavner den verden vi lever i, avslutter Doyle Burbank Williams sitt blogginnlegg. Du finner det i sin helhet her: expressionistcoffee

—-

Doyle Burbank Williams er flergenerasjons metodist og prestesønn. Han var prest i en rekke metodistkirker i USA før han i 2011 ble ansatt som prest i United Church of Christ i Scottsdale, Arizona. (Fortsatt som ordinert eldste i UMC).

Doyle Burbank Williams deltok som kunstner og prest i teamet som hadde ansvar for gudstjenestene under Generalkonferansen i Fort Worth, Texas, i 2008. Han sto blant annet for den daglig vekslende utsmykningen av sentralalteret på hovedscenen under konferansen. I 2014 underviste var han han «Featured Speaker/Teacher » og underviste over 300 UMC-pastorer ved Iowa School of Ministry.

 

 

Kaldgufset fra Afrika

 

Absolutt-NP-homosexuality-chart

Tegningen brukes med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

Det fortsetter å blåse kaldgufs etter at de afrikanske biskopene i United Methodist Church sist høst fastholdt sin fordømmelse av homofili. «Opplevd kuldeeffekt» av fordømmelsen forsterkes av klamme, uheldige og uhellige allianser mellom afrikanske delegater og vestlige bibelfundamentalistiske krefter innen kirken fram mot Generalkonferansen i Portland, USA.

 Disse konservative kreftene representerer ikke et bærekraftig bibelsyn og gudsbilde for det 21. århundre. Ikke i USA. Ikke i Europa og Asia – og ikke i Afrika heller. Fordømmelsen og det forstenede bibelsynet det bygger på, er dømt til å havarere. Akkurat det plager meg ikke nevneverdig. Men det hadde vært greit at det skjedde uten at hele United Methodist Church ble med i dragsuget.

Vi må se det i øynene. United Methodist Church står foran en kjempeutfordring i forhold til våre medlemskirker i Afrika, samt deler av Asia og tidligere Øst-Europa – støttet av vestlige, såkalte evangeliske og bibeltro fundamentalister. De vil tviholde kirken fast i et bibelsyn og gudsbilde som aksepterer fordømmelse av homofile som lever ut sin kjærlighet. Dermed medvirker kirken til undertrykkelse, utstøting og trakassering – ja i verste tilfeller lynsjing og selvmord.

Vi kan da umulig la slike standpunkt og holdninger prege og bestemme hva vi som kirke skal mene og forkynne, for eksempel i Norge i 2016? Annet enn å ta klar avstand fra dem og sikre at kirken vår gjør det!?

Nå skal det understrekes at de afrikanske biskopene selvfølgelig ikke har stemmerett ved Generalkonferansen, det har ingen av biskoper i UMC. Men biskoper i Afrika tillegges større autoritet og respekt blant sine kirkemedlemmer enn det vi normalt og fornuftig viser våre biskoper. Biskopenes holdning vil derfor i større grad påvirke delegatenes stemmegivning enn vi er vant til. Den misforståtte og overdrevne respekten kan være bli så stor at det fra enkelte, progressive minoritetshold innen afrikansk metodisme snakkes om en fryktkultur knyttet til i alle fall enkelte biskoper.

absolutt-NP-practicing-gays

Tegningen brukes med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

Uforsonlig og anklagende

De afrikanske biskopene begynte å forberede sin uttalelse i begynnelsen av september 2015, mens de var samlet til sitt årlige møte på Elephant Hills Resort ved Victoria Falls i Zimbabwe. De sluttførte uttalelsen under en retreat for alle aktive UMC-biskoper i Lake Junaluska, North Carolina i november.

Uttalelsens avsnitt om homofili er preget av meget uforsonlig språkbruk, og sterke anklager mot kolleger i bispekollegiet. Det er forstemmende når biskopene skriver at de ser med ”sjokk og vemmelse” på kirkens drift vekk fra sitt hellige kall ved å ”omfavne homofil praksis».

Det er skremmende når de afrikanske biskopene anbefaler for Generalkonferansen at ”Biskopsrådet må vise sitt hyrdeansvar gjennom å handle i tråd med den hellige skrift” (de afrikanske biskopenes bibeltolkning, red. anm.) Biskoper som ikke gjør det, ” bør trekke seg fra det guddommelige kallet det er å være hyrde for hele Guds folk”.

De afrikanske biskopene mener og oppfordrer altså til at biskoper som vil få en slutt på kirkens fordømmelse av homofili må trekke seg! Det ville ribbet bispekollegiet for sine fremste og beste talsmenn og -kvinner for en bærekraftig teologi og kirke.

Mister troverdighet

Selv om de afrikanske biskopenes uttalelse har veldig positive ansatser i forhold til kirkelig engasjement i kampen mot terror og kampen for menneskeretter, mister de helt troverdighet gjennom homofilifordømmelsen. Ved å løfte fram globalt meget viktige saker, prøver de å snakke seg vekk fra homofilispørsmålet og overse den smerten kirkens fordømmelse påfører masse mennesker – ikke minst på deres eget kontinent.

Det er flott når biskopene sier at uttaler seg i opplevelse av sin rolle som Guds budbærere om fred og forsoning. Det er flott at de vil at uttalelsen skal rette kirkens oppmerksomhet mot all unødig lidelse og smerte i verden som følge av global terrorisme, urettferdige politiske systemer og sterke nasjoners manipulasjon av svake. Og det er strålende når de ønsker at vi skal jobbe sammen som kirke for å fremme Guds herredømme med fred, rettferdighet og frihet for alle”.

MEN dette skal altså ikke gjelde for homofile? Den unødige lidelsen og smerten kirken påfører de homofile, den er liksom nødvendig den da? Og bibelsk begrunnet?

Støtte til inhuman lovgivning?

Absolutt-NP-gay-stoningDe afrikanske biskopene snakker om Bibelen som «Holy Scripture» som om den er en entydig størrelse, og om vår kirkeordning Book of Dicipline som om den er hugget i stein for tid og evighet.

De fornekter derved moderne bibelvitenskap og underkjenner at Book of Dicipline er et dokument «in progress» – som stadig endres og utvikles. (det er jo noe av hovedoppgaven til Generalkonferansen som hvert fjerde år gjør en rekke endringer i Book of Dicipline.) De viser til den hellige skrift som autoritet, men i sin argumentasjon knyttet til bibeltolkning og homofili, er det åpenbart minst like formet og påvirket av sin kulturelle og sosiale bakgrunn og kontekst som oss i USA og Europa.

Ekstra ille er det at flere afrikanske biskoper og delegater har argumentert med at det kan føre til problemer for kirken, dersom United Methodist Church fjerner fordømmelsen av homofili. Ikke minst fordi homofili er straffbart i mange afrikanske land. (34 av 58)

Hva så? Desto større grunn for kirken å stå opp mot slik meningsløs og inhuman lovgivning! Det vil være å ta hyrdeansvar på alvor og fremme forsoning og rettferdighet. United Methodist Church i Afrika burde vært uttalte motkrefter mot stigmatisering og kriminalisering av menneskers kjærlighet. I stedet gir kirken vår lovgivingen og trakasseringen av homofile støtte gjennom sin unnfallenhet.

(Det må være komplett utelukket å fastholde Zimbabwe som arrangørland for Generalkonferansen i 2028 dersom landet ikke snarest endrer sin lovgivning, og homofile delegater og observatører garantert kan reise til konferansen uten frykt for egen sikkerhet. Det må ikke minst de afrikanske metodistbiskopene kjempe åpent for!)

Lilla skjorte ikke nok

Uttalelsen/brevet fra de afrikanske biskopene er merkelig nok listet som anbefalt bakgrunnslitteratur for de pågående «brobyggersamtalene» om homofili innen Metodistkirken i Norge.

Absolutt Metodist velger i det lengste å tro at det er ment som en anbefaling til skrekk og advarsel. Like fullt oppfordres alle til å lese svaret fra metodistkoalisjonen «Love Your Neighbour»: https://absoluttmetodist.files.wordpress.com/2016/03/cd51b-responsetotheafricanbishops.pdf

Fra dette meget betimelige og gode svaret, nøyer vi oss med å sitere følgende om det helt åpenbare at det er (minst) to ulike syn i kirken på homofili: «Det finnes ikke noe ståsted å vurdere disse motstående syn fra, enn Guds. Og det guddommelige perspektivet er ikke tilgjengelig for oss, selv om vi har lilla skjorte og en høy kirkelig tittel.»

Uhellig allianse

Noe som kaller seg «The United Methodist Church Africa Initiative» – som ikke er et offisielt kirkelig organ, skal være vertskap for delegatene fra Afrika uka før Generalkonferansen starter 10. mai. Den konservative, metodistrelaterte organisasjonen «Good News» skal være teknisk arrangør for samlingen. Lederen av «Good News» og flere andre representanter for kirkens mest konservative kretser i USA, deltok på en forberedende samling i Lubumbashi i Democratic Republic of Congo, i januar.

Det private, konservative initiativet og alternative møtet, ble støttet og anbefalt av det afrikanske bispekollegiet, selv om United Methodist Church holdt sin egen offisielle «Pre-General Conference» for Afrika i samme land.

Foran generalkonferansen i 2008 opplevde man at afrikanske og filippinske delegater fikk mobiltelefoner som gave fra den såkalte ”Renewal and Reform Coalition” som blant annet omfatter Good News, Confessing Movement og andre konservative metodistrelaterte grupper. Selvfølgelig med ”no strings attached”…. Korrupsjon kalles det i andre sammenhenger. Ryktene gikk om lignende gaver i 2012 (i-phoner/pad’er), men da mer i det skjulte. Nå venter det kanskje nye modeller? Den siste Samsung’en skal være guddommelig bra…