Hva skjer i (Petri)kirken vår?

Det er mange ting å uroe og frustrere seg over knyttet til dagens United Methodist Church og framtida for kirka vår. Ikke bare internasjonalt. Så langt i 2017 har vi registrert flere foruroligende saker knyttet til Metodistkirken i Norge. Den alvorligste er konkret knyttet til den framtidige pastorale betjening i Petrikirken på Kjølberg.

absolutt-np-woman1

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

Sett utenfra fortoner det seg slik (og Absoluttmetodist er garantert ikke alene om denne forståelsen): Avtroppende tilsynsmann får fra høsten 2017 trappet opp sin stillingsandel i Petrikirken på Kjølberg fra 50 til 100%. Det setter Petrikirkens andre pastor med 50% stillingsandel i skvis, og etter en prosess med kabinettet søker vedkommende (hun) permisjon og orienterer seg mot jobb utenfor Metodistkirken.

Dette er et ekstremt beklagelig og bekymringsfullt resultat, på mange måter. Mange er med rette opprørt, både prester og legfolk. Pastoren som i praksis skvises ut, er en av Metodistkirkens aller dyktigste og dedikerte menighetsprester. En prest i ”sin beste alder”, en solid teolog, og en engasjerende forkynner med spesiell evne til å nå fram og kommunisere med alle aldersgrupper – ikke minst barn/ungdom/spedere. Kirka mister også en prest som gjennom forkynnelse og personlig kontakt har skrevet seg inn i mange av våre ungdommers troshistorie. En vegg i disses ”kirkebygg” ramler nå ut. Hvilke spørsmål må ikke de stille seg?

Bekymringsmelding:  En kirke som steller seg slik bør sannelig ha overflod av dyktige prester – men det har vi jo slett ikke!

absolutt-np-lederskap

Tegningen gjengis med velvillig tillatelse fra nakedpastor.com / David Hayward

Situasjonen må få alarmklokkene til å ringe. Hva slags prosess har man kjørt som kan ende slik? Hvilken ansettelses- og personalpolitikk bærer dette bud om? Hva sier håndteringen og resultatet om kabinettet og dets forståelse av Metodistkirkens situasjon i Norge?

Gjennom årene har vi opplevd en sørgelig årelating av teologiske og pastorale ressurser fra Metodistkirken i Norge. Vi har ikke maktet å holde på noen av de aller beste. Vi har oversett/forbigått, eller rett og slett støtt fra oss pastorer med sårt tiltrengt kompetanse og egenskaper til å ta kirka vår inn i så vel samtid som framtid. Vi erfarer til stadighet at de er dypt savnet. (Det er et tankekors, i alle fall for Absoluttmetodist, at  hans favorittprester/teologer/diakoner (med noen hederlige unntak)  enten er rukket å bli pensjonister, eller er i full aktivitet i til dels framskutte posisjoner utenfor Metodistkirken de egentlig hører til.

Med den siste saken er vi over smerte- og tålegrensen. Selvfølgelig må Tjenesterådet i aksjon, jeg formoder at de allerede koblet inn – om ikke annet på eget initiativ. Men Hovedstyrets leder må nå ta på seg ”Konferanse/Landsleglederhatten” og komme på banen på legfolkets vegne. Hvordan og hvorfor har vi havnet i denne situasjonen?

Svarene og/eller (bort)forklaringene må ikke forbeholdes ”pastoral sesjon” på årskonferansen – hvor saken garantert blir tema. Men dette er ikke en ”hysj-sak” som bare angår presteskap og pastoral sesjon. Den angår og engasjerer i høyeste grad både pastorer, legfolk og lokalmenigheter. Pastorer og andre som engasjerer seg i den konkrete saken må ikke la seg kue eller true til misforstått  «lojalitet».

Inntil videre kan Absoluttmetodist bare si:

Velkommen tilbake, Frøydis!

Heller før enn siden!

Vi trenger deg!


Egentlig uavhengig av denne saken, men også aktualisert av den, bør i en eller annen form kirkens ansettelsespraksis/politikk bli tema på legfolkets sesjon – eller i åpen årskonferanse. ( Blant annet på bakgrunn av de stadig tiltakende «stillings-prosent»-ansettelsene  og praktiske/økonomiske forhold knyttet til disse som langt fra virker gjennomtenkte og avklarte fra kirkeledelsens side. )

Støtter vi det samiske urfolket – egentlig?

absolutt-foto-alta og kautokeinovassdraget

Fra demonstrasjon mot utbyggingen av Alta- Kautokeinovassdraget på 1970-tallet

Samene er nordkalottens urfolk. United Methodist Church støtter urfolk over hele verden i deres kamp for sosial, politisk og kulturell rettferdighet. Det må Metodistkirken i Norge trekke konsekvensene av i sitt forhold til det norske urfolket – samene. Absolutt metodists alter ego har i den forbindelse fremmet et knippe forslag til Årskonferansen 2017.

Et av punktene i forlaget innebærer at Metodistkirken i Norge må støtte Sametingsrådets ønske om en offentlig granskingskommisjon for å kartlegge den brutale fornorskingsprosessens konsekvenser.

I et annet punkt foreslås at Metodistkirken i Norge må kreve at det norske ”Oljefondet” (Pensjonsfond Utland) trekker seg ut av alle investeringer knyttet til den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline gjennom Standing Rock Sioux Nations territorium.

The United Methodist Church, erklærer i sine sosiale prinsipper støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, må dette innebære en særlig solidaritet med og støtte til den norske urbefolkningen, samene, i deres kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

Vi kan som kirke ikke være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de ”står i veien” for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på profitt. Heller ikke i Norge. I forhold til samene holder det ikke å delta i jubileumsfeiring og festgudstjeneste i Nidarosdomen under Tråante 2017. Vi må, i tråd med United Methodist Churchs støtte til urfolk, våge å stille oss på samenes side i konkrete konfliktsaker som angår samisk identitet, rettigheter, kultur og religion.

Absolutt Metodist har naturlig nok tilgang til det innsendte forslaget til Årskonferansen 2017 som går på Metodistkirkens forhold til, og solidaritet med, den samiske befolkningen og deres rettigheter. Forslaget – med innledende begrunnelse – har følgende ordlyd:

FORSLAG TIL METODISTKIRKENS ÅRSKONFERANSE 2017

Fra: Ole-Einar Andersen (Trondheim menighet)

Bakgrunn:

Ettersom Metodistkirken i Trondheim åpnet sine dører for den historiske, første samepolitiske konferansen i februar 1917 – en hendelse som er bakgrunnen for feiringen av 6. februar som samisk nasjonaldag – og Metodistkirken gjennom det har skrevet seg inn i , og blitt en del av det samiske folks stolte historie i Norge og Sápmi

Ettersom Metodistkirken i Norge var offisielt representert med biskop, tilsynsmann og en stor gruppe urfolkrepresentanter fra UMC ved feiringen av samejubileet Tråante 2017 og den nasjonale fest/jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen

Ettersom Metodistkirken i Norge, i samarbeid med General Board of Church and Society, i forbindelse med Tråante 2017, arrangerte seminar i Trondheim og på Folkehøgskolen Nord-Norge (Soltun) med tematikk knyttet til kirkens forhold og ansvar overfor urfolk

Ettersom UMC i Book of Resolutions støtter urfolk over hele verden i deres kamp for rettferdighet, respekt, retten til vann og landområder og vern av hellige steder

Ettersom UMC-biskop Ciriaco Q. Francisco på Filippinene ble kåret som «Årets United Methodist 2016) for sin støtte og hjelp til demonstrerende (urfolk)bønder under Kidapawan-massakren på Mindanao 1. april 2016

Ettersom UMC gjennom rekke biskoper og deres brev til presidentene Obama og Trump, og gjennom General Board of Church and Society og andre representanter for kirken, sterkt har kritisert byggingen av oljerørledningen Dakota Access Pipeline gjennom Standing Rock Sioux Nations landområde ….

… bør Metodistkirken i Norge i praksis vise at vår støtte til det norske urfolket, samene, ikke begrenser seg til deltakelse i 100-årsjubileum og festgudstjeneste. I forhold til det norske urfolket må vi ta skrittet fra uforpliktende symboldeltakelse til aktiv solidaritet.

Metodistkirken i Norge må, som del av United Methodist Church, klart erkjenne og uttale sin forpliktelse til å stå på urfolks/samefolkets side – og etterleve det gjennom holdninger og handlinger. Det gjelder for eksempel støtte til det samiske kravet om en offentlig granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser – og støtte til samer i aktuelle saker bevaring av vann-, land-, og beiteressurser for eksempel knyttet til vindkraftutbygging (Fosen)og utslipp fra gruvedrift (Repparfjord).

Vi kan som kirke, heller ikke i Norge, være feststemt og uforpliktende for urfolk inntil de «står i veien» for storsamfunnet og konkurrerende næringsinteressers jakt på kortsiktig profitt.

Derfor stilles følgende forslag til Metodistkirkens Årskonferanse 2017:

1) Metodistkirken i Norge, som del av The United Methodist Church, erklærer sin støtte til urfolk over hele verden i deres kamp for sosial rettferdighet og kampen for land-, vann og naturressurser, bevaring og utvikling av egen kultur, religiøse skikker og vern av hellige landområder/steder. For Metodistkirken i Norge, betyr det en særlig solidaritet med og støtte til det samiske folks kamp for tilsvarende rettigheter i Norge/Sápmi.

 2) Metodistkirken i Norge støtter Sametingsrådets ønske om å få etablert en offentlig sannhets- og forsoningskommisjon etter internasjonal modell. Tiden er inne for en granskning av fornorskingsprosessen og dens konsekvenser for det samiske folk og deres kultur og levekår gjennom generasjoner – og helt fram til i dag.

3) Årskonferansen ber Metodistkirken i Norge søke tettere kontakt med Sametinget og andre relevante samiske institusjoner/organisasjoner med tanke på informasjon og kontakt angående aktuelle samepolitiske saker som for eksempel Fosen og Repparfjord og andre saker knyttet til naturinngrep med konsekvenser for samisk befolkning.

 5) Metodistkirken i Norge er glade for at vi, ved at Trondheim Metodistkirke åpnet sine dører for det historisk viktige, første samepolitiske møtet i februar 1917, har skrevet oss inn i og blitt en del av det samiske folkets stolte historie i Norge/Sápmi.

 6) Metodistkirken i Norge krever at det norske oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) avvikler alle sine investeringer knyttet til Dakota Access Pipeline og selskaper som står bak byggingen. Vi forutsetter videre at oljefondet ikke investerer i selskaper/aktiviteter som krenker urfolks rettigheter og ressurser noe sted i verden.

 

(Artikkelen ”Hvem er urfolk?” som ligger på Regjeringens hjemmeside er forresten nyttig lesing): https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/hvem-er-urfolk/id451320/ )