Vil årskonferansen beklage uretten – og frigjøre seg fra homoparagrafene?

Årskonferansen 2020 skal ta stilling til et forslag om at Metodistkirken i Norge beklager all urett, trakassering og diskriminering av skeive,  vi som kirke er medskyldige i.  Et forslag som absoluttMetodist helhjertet støtter. Det gjelder også et forslag om at kirken vår midlertidig fristiller seg fra alle Kirkeordningens paragrafer knyttet til LGBTQ+. Covid19 kan ikke brukes som unnskyldning for ikke å vedta dette – snarere tvert imot.

Utsettelsen av Generalkonferansen 2020 til (tidligst) månedsskiftet august/september 2021, endrer dramatisk dynamikken og progresjonen i arbeidet med å avklare synet på homofili og LGBTQ+ folks plass og rettigheter i kirken vår.

På den bakgrunn har Ole-Einar Andersen (som står absoluttMetodist rimelig nær ) fremmet de to nevnte forslagene til Årskonferansen. Andersen er ikke delegat og har ikke sete i Årskonferansen, men har fått anledning til å presentere / begrunne sine forslag via video.

Også absoluttMetodist har gleden av å presentere forslagene, ledsaget av passende illustrasjoner som velvilligst stilles til disposisjon av nakedpastor.com / David Hayward. (Disse illustrasjonene inngår ikke i presentasjonen for Årskonferansen)

FORSLAG OM midlertidig tilsidesettelse av alle paragrafer i Kirkeordningen som omhandler homofili / LGBTQ+.

I Årskonferansens sakspapirer/-liste er dette Sak 20 – forslag 3:

«Inntil United Methodist Church har avklart sitt syn på homofilispørsmålet, og sin holdning til LGBTQ+ folks plass i kirken, erklærer Metodistkirken i Norge at den ikke kjenner seg forpliktet på noen av vår kirkeordnings (BoD) paragrafer knyttet til LGBTQ+ spørsmålet, inkludert den ytterligere skjerpingen som vedtaket av Traditional Plan på Generalkonferanse 2019 innebar.»

ole-einar andersen (medlem av Trondheim Menighet)

The United Methodist Church skulle nå ordinært ha avklart sitt syn på homofili, og den teologiske og organisatoriske veien videre framover. Som følge av Covid19-epidemien er denne avklaringen utsatt til tidligst Generalkonferansen i månedsskiftet september/oktober 2021. Metodistkirken i Norges syn på homofilispørsmålet og LGBTQ+ folks plass i kirken vår, forskyves dermed til årskonferansen 2022 – dersom ikke Årskonferansen 2021 berammes til senhøsten 2021 for raskest mulig kunne følge opp Generalkonferansens vedtak. Det er uansett for sent. Vi er allerede på overtid av overtiden.

Og det er overtid vi ikke har moralsk lov til å bruke. Selv om Covid19 kan være en akseptabel forklaring på forsinkelser, kan epidemien ikke få tjene som unnskyldning for ikke å handle nå. Enhver videre utsettelse vil være et utilgivelig svik mot skeive folk, i og utenfor kirken vår. Vi er allerede medskyldige i tiår av kirkelig fordømmelse og diskriminering av skeive. Kirkens holdning har skapt dyp fortvilelse og påført mange medmennesker uberettiget skam og lidelse.  Ja, uansett hvor vondt det er å ta inn over seg, vi erkjenne at vi har blod på hendene. Mennesker har tatt sitt liv som følge av kirkens avvisende holdning til deres seksuelle legning og kjærlighet.

Utsettelsen av Generalkonferansen 2020 til august/september 2021, gjør det maktpåliggende for Metodistkirken i Norge å berolige og forsikre om at vi ikke vil tillate at koronaepidemien skal forlenge uretten mot LGBTQ+ medlemmer og venner av kirken vår unødig.

Enhver forsinkelse av full integrering og aksept, påfører LGBTQ+ folk i og utenfor kirken, en ekstra belastning. De er allerede påført skam og lidelse nok, også fra vår kirkes side. Vi kan ikke tillate en slik bivirkning av Covid19-epidemien, som sannelig er ille nok.

Pandemien har etablert en «unntakstilstand» som nødvendiggjør og rettferdiggjør at vi som kirke må ta grep. No more harm! Vi må vedta en «unntakslov» . som fullt ut aksepterer skeive som skapt i Guds bilde og med en selvfølgelig plass på alle nivå i kirken vår. Mitt forslag inviterer årskonferansen til å midlertidig forskuttere dette – inntil vi får gjort det endelige veivalget.

Andersens forslag innebærer altså ikke et vedtak om en permanent endring av Metodistkirken i Norges standpunkt i det vi kaller «homofili-spørsmålet». Det er snakk om en midlertidig suspensjon av homofili-relaterte paragrafer i the Book of Dicipline – inntil the United Methodist Church og Metodistkirken i Norge har gjort sitt endelige veivalg.

( Dette er åpenbart i ånd med forslaget fra «de 88» til årskonferansen i 2019 et forslag som Andersen tok initiativ til og formulerte før det samlet så 87 medunderskrifter og 250 støtteerklæringer. )

FORSLAG OM beklagelse av urett

I Årskonferansens sakspapirer/-liste er dette sak 20 – forslag 4:

«Metodistkirken i Norge beklager, og ber innstendig om unnskyldning for den teologiske og moralske urett vi alt for lenge har begått mot LGBTQ+ personer, i og uten for kirken vår.

Vi erkjenner at vi gjennom fordømmende holdninger og handlinger har påført medmennesker stor skade, smerte, sorg og lidelse, i strid med evangeliet om Guds ubetingede nåde og kjærlighet til alle.

Dette skadeverket ble dessverre forsterket og forlenget gjennom vedtaket av Traditional Plan på United Methodist Church’s Generalkonferanse 2019. Det beklager vi på det aller sterkeste, og kan bare håpe at det over tid vil finnes rom for tilgivelse og forsoning.

I tillegg til å be om unnskyldning for uretten, vil vi til alle LGBTQ+ personer, i og utenfor kirken vår, understreke:

Du er skapt og elsket av Gud. Du er velsignet, og du er en velsignelse.

Som kirke bekrefter vi din hellige verdi. Din kjærlighet er en Guds gave – også til kirken.

Du trenger ingens tillatelse til å kalle deg Guds barn, eller til å elske den du elsker.

Du er skapt i Guds bilde. Du er fullt akseptert.

Du er velkommen som medlem, til å inngå ekteskap, og til å gjøre tjeneste på alle nivå i Metodistkirken i Norge.»

ole-einar andersen (medlem av Trondheim Menighet)

Dette forslaget, som innebærer at kirken vår beklager sin historie av fordømmelse og trakassering av skeive og deres kjærlighet, trenger ikke nærmere begrunnelse eller presentasjon. Det framstår i 2020 som en ren selvfølgelighet og nødvendighet dersom vi med noen rett skal bevare troverdighet som kirke i dagens samfunn og blant dagens mennesker. Metodistkirken i Norge kan ikke bli kjent for ikke å ville beklage den uretten vi har vært med på å begå.

 Dersom forslagets siste setning skulle vise seg vanskelig / umulig å samle flertall for, ber Andersen om at årskonferansen sekundært stemmer over uttalelsen – minus denne setningen. Men selvfølgelig – primært ber han om at uttalelsen vedtas i sin helhet. Og det skulle bare mangle! I 2020!!