Da biskoper gikk til sak mot biskop

UMC-talbert3

Det nærmer seg årsdagen for en oppsiktsvekkende og trist sak innen United Methodist Church og dermed for Metodistkirken i Norge. 13 mars 2014 ble det, etter sterkt påtrykk fra et flertall i Biskopsrådet, levert to formelle klager/»anmeldelser» mot pensjonert biskop Melvin G. Talbert (da 79 år) for å ha foretatt en vigsel av to homofile metodister. En lignende reaksjon fra bispekollegiet kan jeg ikke huske fra min bevisste United Methodist-tid. Jeg ønsker og håper at vår biskop Christian Alsted vil informere om og begrunne sin stemmegivning i denne saken.

Fra normalt velinformert amerikansk metodisthold fortelles det at biskop Christian Alsted sto sammen med flertallet i Biskopsrådet da de 15. november 2013 stemte for å gå til sak mot deres egen pensjonerte kollega. (Et vedtak som altså ble effektuert 13. mars 2014). Opplysningen underbygger rapporter fra pastorenes landssamling om at biskop Alsted der skal ha informert prestene/diakonene om sin stemmegivning og vurderinger i Talbertsaken.

På bakgrunn av situasjonen innen kirken vår, og den forestående Generalkonferansen i 2016, er dette informasjon jeg absolutt mener alle metodister i Norge og resten av biskopsområdet burde få del i. Det er faktisk legfolk her ute med teologisk, sosialetisk (og kirkepolitisk) interesse og bevissthet nok til at den slags informasjon ikke bør forbeholdes kirkens prester. Jeg vil derfor oppfordre biskop Alsted (og Metodistkirken.no / Brobyggeren) om å vise ansvar.

Biskop Melvin G. Talbert (bildet som innleder bloggen) kunngjorde under den opprivende Generalkonferansen i 2012 (som ikke en gang kunne bli enig om at det er uenighet innen United Methodist Church om homofilispørsmålet) at han ikke lenger anså seg bundet av kirkeordningens syn på homofilt samliv og vigsel av homofile. Han karakteriserte kirkens tradisjonelle syn på homofil som feil og ondt («wrong and evil») – og at kirkeordningen på dette punkt ikke lenger kunne forplikte til lydighet. Samtidig varslet han at han heretter kunne tenke seg å vie homofile og lesbiske.

Den omstridte vielsen fant sted 26. oktober 2013 i Birmingham, Alabama (USA). Mange metodistpastorer fra Alabama og andre stater valgte å være tilstede for å vise sin støtte til biskop Talbert og de to mennene (metodister) som ble viet. Få uker etter vigselen i Alabama, bestemte bispekollegiet seg for å anbefale sak mot Talbert. Og 13. mars leverte biskopene Debra Wallace-Padgett and Rosemarie Wenner (daværende president i biskopsrådet) , hver sin anmeldelse; en for å ha foretatt likekjønnet vigsel, og en for å ha undergravet en kollegas tjeneste. Når irritasjonen/vreden over hans handlinger ble såpass stor i bispekollegiet, skyldes det nok at Talbert trosset den aktive biskopen i Birmingham Episcopal Area, hvor vielsen fant sted. Også eksekutivkomiteen i Bisperådet hadde advart ham på forhånd.

Talbert-saken fikk for øvrig, som sikkert mange har fått med seg, en slags løsning 15. januar i år. Da ble det kunngjort at de to klagende biskopene og biskop Talbert var kommet fram til en såkalt ”just resolution”-avtale. Avtalen innebar at det ikke er aktuelt med represalier overfor biskop Talbert; det blir ingen videre granskning og ingen kirkelig rettssak som kunne endt med at Talbert ble fradømt sine pastorale rettigheter. Det er mange glade for, men samtidig imponerer ikke akkurat denne «just resolution»-avtalen med teologisk/sosialetisk refleksjon. Avtalen viser heller at kirken ennå trår vannet foran den meget avgjørende Generalkonferansen i 2016.

Biskop Melvin G. Talbert (80år – født 14. juni 1934) er en meget ruvende skikkelse innenfor vår kirke og amerikansk kirkeliv. Han er veteran fra borgerrettskampene på 1960-tallet. Som teologistudent var han sentral som tilrettelegger av den første student-sit-in-aksjonen i Atlanta i 1960 – hvor Martin Luther King jr. møtte opp og lot seg arrestere sammen med Talbert og andre studenter. Talbert og King delte celle i tre døgn, en opplevelse som har preget Talbert hele livet.

Talbert har vært både sekretær og president i det amerikanske kirkerådet (ala Norges Kristne Råd). Han har deltatt på hver Generalkonferanse siden 1968. I 1973 ble han valgt til generalsekretær for the General Board of Discipleship of The United Methodist Church. Den posisjonen hadde han inntil han in 1980 ble valgt og vigslet til biskop; først åtte år i Seattle og deretter 12 år i San Francisco. Talbert ble pensjonist i år 2000.

Som pensjonist har han blant annet vært leder for Biskopsrådets økumeniske arbeid, og direktør for National Black Methodists for Church Renewal. Talbert tror det er plass ved Guds bord for alle mennesker og har markert seg som en sterk, klar og uredd talsmann for at kirken skal være åpen og inkludere alle mennesker, uansett rase, kjønn og seksuell legning.

Likevel stemte et flertall av hans bispekolleger for å åpne sak mot ham…